Morfolina beczka 200 kg

Cena netto: 3 800,00 zł (19,00 zł / 1 kg)
Cena brutto: 4 674,00 zł (23,37 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: MOR-00001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Morfolina to organiczny, heterocykliczny związek chemiczny. Odnajduje zastosowanie jako inhibitor korozji, rozpuszczalnik oraz jest półproduktem w syntezie organicznej. Wykorzystywana w systemach grzewczych i instalacjach parowych np. w elektrociepłowniach. Przy produkcji gumy, wosków, środków farmaceutycznych, bakteriobójczych. W agrochemii przy produkcji herbicydów i fungicydów.

Morfolina dostępna jest w opakowaniach:

 • 200 kg

Produkt na zamówienie, czas realizacji 5-7 dni roboczych licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Morfolina nazwa chemiczna (tetrahydro-1,4-oksazyna) związek chemiczny o ogromnym wachlarzu zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Jest bezbarwną, higroskopijną cieczą o charakterystycznym zapachu podobnym do amoniaku. W jego pierścień wbudowane są atomy azotu i tlenu. Posiada właściwości charakteryzujące aminy drugorzędowe oraz eterów cyklicznych. Z wodą i alkoholem etylowym miesza się w dowolnym stosunku. Struktura chemiczna Morfoliny pozwala na wykorzystanie go w wielu branżach.

Morfolina jest używana jako czynnik antykorozyjny (inhibitor korozji) i katalizator np. w procesie produkcji polimerów, w płynach hydraulicznych Przy produkcji gumy, betonu i cementu, do oczyszczania gazów przemysłowych i odlotowych. Odnajduje zastosowanie w środkach czyszczących, agrochemii np. związków bakteriobójczych. W przemyśle papierniczym oraz wykorzystywana przemysłowo w syntezach organicznych.

Właściwości

 • Nazwa chemiczna: tetrahydro-1,4-oksazyna
 • Nazwa handlowa: morfolina
 • Numer CAS: 110-91-8
 • Stan skupienia/forma: ciekły
 • Kolor: bezbarwny do żółtego
 • Zapach: charakterystyczny dla amin
 • Wartość pH: 10,6
 • Gęstość: 1,00 g/cm3 (20 °C)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: I
 • UN 2054
Środki wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.

Środki wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronętwarzy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia,otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P260 Nie wdychać pyłu / mgły.
P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
P241 Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
P264 Dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P242 Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P303 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P361 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć proszku gaśniczego, piany lub CO2 do gaszenia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top