Niejonowy związek powierzchniowo czynny ( Cetearyl alcohol & Ceteareth-20 ) - ALKINOL 500 kg paleta

Cena netto: 8 265,00 zł (16,53 zł / 1 kg)
Cena brutto: 10 165,95 zł (20,33 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 48 szt.

Kod produktu: PUU-0190-P

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  500 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 25 worków po 20 kg
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Alkinol jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym, stanowiącym mieszaninę Alkoholu stearylowego, alkoholu cetylowego oraz oksyetylenowanego (20EO) alkoholu cetostearylowego. Pełni funkcję emulgatora o/w oraz regulatora lepkości w emulsjach kosmetycznych.

Niejonowy związek powierzchniowo czynny ( Cetearyl alcohol & Ceteareth-20 ) - ALKINOL 500 kg paleta

Zastosowanie

Właściwości:

 

Nazwa handlowa: Alkinol

Nazwa INCI: Cetearyl alcohol and Ceteareth-20

Mieszanina zawiera:

 

1) Alkohol stearylowy

Nr CAS: 112-92-5

Nr WE: 204-017-6

Nr REACH: 01-2119485907-20

Zawartość [ % wagowy ] : 37-48

 

2) Alkohol cetylowy

Nr CAS: 36653-82-4

Nr WE: 253-149-0

Nr REACH: 01-2119485905-24

Zawartość [ % wagowy ] : 14-22

 

3) Oksyetylenowany (20 EO) alkohol cetostearylowy

Nr CAS: 68439-49-6

Nr WE: n/a (polimer)

Nr REACH: substancja zwolniona z obowiązku rejestracji jako polimer

Zawartość [ % wagowy ] : 37-42

 

Postać [20°C] : białe płatki

Barwa [w skali jodowej] : max 2

Zapach : charakterystyczny, słaby tłuszczowy

Temperatura topnienia [°C] : 47 - 55

Gęstość względna : 8 g/cm3 (20°C)

Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) : log 7,19 (HPLC)

Lepkość : ok. 70 mPa.s (50°C)

Liczba hydroksylowa [mg KOH/g] : 135 - 160

Liczba kwasowa [mg KOH/g] : max 2

Liczba zmydlenia [mg KOH/g] : max 2

pH [5 % r-r etanol-woda, 25°C] : 6 - 7

HLB : ok. 8

Rozpuszczalność w wodzie [20°C] : nierozpuszczalny – tworzy emulsję

Rozpuszczalność w etanolu [40°C] : rozpuszczalny

 

Warunki magazynowania:

 

Przechowywać we właściwe oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, z odpowiednią wentylacją, w temp. do 30°C. Nie przechowywać w pobliżu silnych utleniaczy. Produkt przechowywany w tych warunkach zachowuje swoje właściwości w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji..

 

Transport:

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w myśl przepisów porozumień przewoźników ADR/RID/ADN/IMDG-code/IATA/ICAO, a tym samym nie podlega ograniczeniom wynikającym z tych przepisów.

 

Opakowania:

Worek PE, 20 kg

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H319 Działa drażniąco na oczy.

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top