Optomur Calith Light specjalistyczny maszynowy lekki tynk wapienny 25 kg

Cena netto: 26,26 zł (1,05 zł / 1 kg)
Cena brutto: 32,30 zł (1,29 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: OPT-00031

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  25 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Optomur Calith Light jest to profesjonalny maszynowy lekki tynk wapienny stosowany w przemyśle budowlanym do równania nierówności na ścianach ceramiczny. Może być wykorzystany podczas obróbki ręcznej lub maszynowej. Produkt cechuje bardzo dobra przyczepność oraz prosta obróbka. Stosuje się go do warstw od 10 mm do 20 mm. Miejscowo może być nawet stosowany nawet do 35mm  

Optomur Calith Light specjalistyczny maszynowy lekki tynk wapienny 25 kg

Zastosowanie

Optomur Calith Light jest profesjonalnym lekkim maszynowym tynkiem wapiennym, który stosowany w przemyśle budowlanym do równania nierówności na ścianach ceramicznych (pustaki, cegły, porotherm),  oraz murowanych metodą na grubą spoinę wymagających wyrównania powierzchni. Produkt przeznaczony jest do lekkiej zaprawy tynkarskiej do wewnątrz zewnątrz klasy LW CS I która jest zgodna z PN-EN 998-1:2012

Reakcja na ogień:

A1

Absorbcja wody:

W 0

Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ:

< 9

Przyczepność do podłoża:

> 0,2 N/ mm2, Model zerwania A, B lub C

Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry:

≤ 0,28 W/(mK) dla P=50%

≤ 0,31 W/(mK) dla P=90%

(wartość tab. PN-EN 1745)

Trwałość (mrozoodporność):

Ocena na podstawie przepisów na miejscu zamierzonego zastosowania zapraw

 

Średnie zużycie z jednego worka 25 kg zaprawy uzyskamy po dodadnie odpowiedniej ilości wody około 25 litrów gotowej zaprawy. Na 1 m2 każdego mm potrzeba około 0,9 kg suchej mieszanki

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 - Działa drażniąco na skórę

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P102 – Chronić przed dziećmi

P260 - Nie wdychać pyłu

P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

P304 + P340 + P312 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P305 + P351 + P338 + P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P261 - Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top