Ortodichlorobenzen (ODCB) beczka 250 kg, 1,2-dichlorobenzen

Cena netto: 4 558,29 zł (18,23 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 606,70 zł (22,43 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-00071

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  250 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Ortodichlorobenzen (ODCB) to związek organiczny o wzorze C6H4CI2, który jest  silnym rozpuszczalnikiem. Produkt ten charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi dzięki wykorzystaniu nowych dostępnych technologii produkcyjnych oraz wysokiej jakości surowców. Zastosowanie ortodichlorobenzenu można podzielić na 4 główne segmenty: Agrochemikalia, API ( Active Pharmaceutical Ingredients), Specjalistyczne syntezy chemiczne, Rozpuszczalniki, farby, pigmenty, guma.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Ortodichlorobenzen (ODCB) beczka 250 kg, 1,2-dichlorobenzen

Zastosowanie

Ortodichlorobenzen (ODCB) to związek organiczny o wzorze C6H4CI2, który jest  silnym rozpuszczalnikiem w formie płynnej. Ortodichlorobenzen, nazywany również 1,2-dichlorobenzenem, jest bezbarwną cieczą, która słabo rozpuszcza się w wodzie, ale może mieszać się z większością rozpuszczalników organicznych. Związek ten jest pochodną benzenu i posiada w cząsteczce dwa atomy chloru przy sąsiednich atomach węgla. Dzięki zwracaniu szczególnej uwagi na proces produkcyjny oraz zastosowaniu wysokiej jakości surowców w procesie produkcyjnym, produkt wychodzący z instalacji chlorobenzenów cechuje się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi.

Zastosowanie ortodichlorobenzenu można podzielić na 4 główne segmenty:

 • Agrochemikalia,
 • API ( Active Pharmaceutical Ingredients),
 • Specjalistyczne syntezy chemiczne,
 • Rozpuszczalniki, farby, pigmenty, guma.
Związek ten jest wykorzystywany głównie jako prekursor w procesie syntezy 1,2-dichloro-4-nitrobenzenu, czyli półproduktu stosowanego w przemyśle środków ochrony roślin  jako insektycyd, a także do zmiękczania i usuwania zanieczyszczeń węglowych na powierzchniach metalowych. Wysoka jakość i czystość produktu sprawia, że ortodichlorobenzen może być wykorzystywany jako surowiec w specjalistycznych syntezach chemicznych oraz przemyśle farmaceutycznym.

Ponadto może być wykorzystywany jako medium przenoszące ciepło w procesie destylacji ekstrakcyjnej i nośnik rozpuszczalnika w wytwarzaniu TDI. Stanowi półprodukt do produkcji barwników, środków chemicznych, farmaceutyków i innych organicznych syntez. ODCB znajduje również zastosowanie jako przemysłowy kontroler zapachu, środek konserwujący drewno, a także składnik preparatów do dodatków do oleju silnikowego, smarów i farb.
Produkt oferowany jest w stalowych beczkach (250kg), isotankach, autocysternach.

Właściwości

Właściwości i zastosowania:

 • bardzo wysoka czystość produktu;
 • produkcja agrochemikaliów;
 • stosowany do produkcji środków czyszczących powierzchnie metalowe;
 • produkcja substancji aktywnych w przemyśle farmaceutycznym (API - Active Pharmaceutical Ingredients);
 • surowiec do specjalistycznych syntez chemicznych;
 • rozpuszczalniki, farby, pigmenty, guma;

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1591
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 Zebrać wyciek.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top