Ortodichlorobenzen (ODCB) jakość farmaceutyczna beczka 250 kg

Cena netto: 5 921,95 zł (23,69 zł / 1 kg)
Cena brutto: 7 284,00 zł (29,14 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-00073

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka metalowa
 • Zawartość:
  250 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Ortodichlorobenzen jakość farmaceutyczna beczka 250 kg- ortodichlorobenzen PF (ODCB) to związek organiczny o wzorze C6H4CI2, który jest  silnym rozpuszczalnikiem w formie płynnej. Dzięki sprawdzonemu procesowi produkcji oraz zastosowaniu wysokiej jakości surowców produkt cechuje się wysokimi parametrami jakościowymi. Uzyskany produkt jest używany do specjalistycznych zastosowań w farmacji.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Ortodichlorobenzen (ODCB) jakość farmaceutyczna beczka 250 kg

Zastosowanie

Ortodichlorobenzen, nazywany również 1,2-dichlorobenzenem, jest bezbarwną cieczą, która słabo rozpuszcza się w wodzie, ale może mieszać się z większością rozpuszczalników organicznych. Związek ten jest pochodną benzenu i posiada w cząsteczce dwa atomy chloru przy sąsiednich atomach węgla. Dzięki zwracaniu szczególnej uwagi na proces produkcyjny oraz zastosowaniu wysokiej jakości surowców w procesie produkcyjnym, produkt wychodzący z instalacji chlorobenzenów cechuje się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi.

Ortodichlorobenzen PF (ODCB) ma szerokie zastosowanie w branży chemicznej. Dzięki zwracaniu szczególnej uwagi na proces produkcyjny oraz stosowanie wysokiej jakości surowców, produkt powstający na instalacji chlorobenzenów cechuje się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi. Uzyskany produkt jest używany do specjalistycznych zastosowań w farmacji. Jest również ważnym elementem w produkcji API (Active Pharmaceutical Ingridients).

Właściwości

Nazwa chemiczna: 1,2 dichlorobenzen
Inna nazwa: o-dichlorobenzen; dwuchlorobenzen
Numer CAS: 95-50-1
Bardzo wysoka czystość produktu
Produkcja substancji aktywnych w przemyśle farmaceutycznym (API - Active Pharmaceutical Ingredients);

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1591

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 Zebrać wyciek.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top