Płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni Rokopol Anti Virus X

Cena netto: od 750,00 zł od 750,00 zł
Cena brutto: od 922,50 zł od 922,50 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0033

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Płyn wirusobójczy do dezynfekcji powierzchni
 • Produkt oparty na podchlorynie sodu gotowy do użycia zalecany przez WHO
 • Przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego
 • Skuteczna dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych, wiat
 • Prosta dezynfekcja powierzchni sanitarnych w przestrzeni publicznej   
 • Bezpieczna odkażanie powierzchni mających kontakt z żywnością
 • Kompleksowa dezynfekcja powierzchni w szpitalach, przychodniach, ośrodkach zdrowia
 • Odkażanie miejsc użyteczności publicznej, ciągów komunikacyjnych, przystanków, magazynów
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni Rokopol Anti Virus X

Zastosowanie

Płyn do dezynfekcji i mycia powierzchni Rokopol Anti Virus X kg jest gotowym do użycia produktem do dezynfekcji powierzchni i urządzeń opartym na podchlorynie sodu. Produkt ma działanie wirusobójcze, bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Rokopol Anti Virus X zawiera substancję czynną zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia WHO, w walce z wirusami. Przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań zawodowych. Zalecany jest do stosowania przez firmy i służy oczyszczania miast do odkażania miejsc użyteczności publicznej, przystanków autobusowych, kolejowych, wiat. Produkt zawiera zwiększone stężenie podchlorynu sodu dzięki czemu dezynfekcja miejsc publicznych jest efektywniejasza. Skutecznie działa w obszarze służby zdrowia w szpitalach, przychodniach, gabinetach medycznych. Zalecany jest również do higienizacji odzieży ochronnej. Rokopol Anti Virus X dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni i urządzeń w zakładach pracy, szatniach, magazynach. Zalecany jest również do dezynfekcji powierzani sanitarnych oraz mających kontakt z żywnością w zakładach zbiorowego żywniena. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy jest spłukać wodą. Skutecznie dezynfekuje i myje podłogi, posadzki oraz duże powierzchnie. Rokopol Anti Virus X szybko i skutecznie dezynfekuje poręcze, klamki, schody, poczekalnie, jadalnie. Dedykowany jest do dezynfekcji wszelkich miejsc gdzie znajdują się duże skupiska ludzkie. Produkt Rokopol Anti Virus X jest skuteczny w dezynfekcji instalacji i urządzeń przemysłowych.

Zakres dezynfekcji Sposób użycia
Chodników, dróg, dworców, wiat, przystanków, hal magazynowych, powierzchni gastronomicznych Stosować myjki ciśnieniowe
Pomieszczeń kuchennych mających i nie mających kontakt z żywnością, sanitariatów, szatni, podłóg, drzwi, okien Płyn nanieść na dezynfekowaną powierzchnię i pozostawić na 5 - 15 minut. Zdezynfekowane powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą. Płyn nanieść na dezynfekowaną powierzchnię i pozostawić na 5 - 15 minut. Zdezynfekowane powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną.
Wanien, pryszniców, kratek ściekowych, sanitariatów, WC Wlać płyn do odpływu wanny, sanitariatu. Odczekać 5 - 15 minut następnie spłukać bieżącą wodą.

Zalecenia: Sprawdzić działanie płynu na mniej widocznej części powierzchni. Nie stosować na powierzchnie wrażliwe na działanie środków wybielających np. powierzchnie drewniane, z paneli, materiałów tkaninowych. Może nastąpić nieodwracalne wybielenie, odbarwienie powierzchni. Podczas stosowania w pomieszczeniach zamkniętych stosować wentylację z powodu utrzymywania się ostrego zapachu chloru. Nie używać do powierzchni metalowych (chromowanych, aluminiowych itp.), emaliowanych, lakierowanych. Zdezynfekowane powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną. 

Właściwości

Barwa bezbarwna do żółtej
Zawartość substancji aktywnej 2 % aktywnego chloru
pH 12,0
Gęstość 1,0-1,1 g/cm3

Przechowywanie: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca, unikać skrajnych temperatur. Nie magazynować wspólnie z kwasami. Przechowywać z dala od żywności, napojów.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3226

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.


Zwroty wskazujądze rodzaj zagrożenia:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338 PPRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top