Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni Roko Professional Anti-Virus Plus

Cena netto: od 13,99 zł od 13,99 zł
Cena brutto: od 15,11 zł od 15,11 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 7.4%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ROF-K-0027

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Stężenie zalecane przez WHO-alkohol etylowy 70 %
 • Skuteczne działanie wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze
 • Kompleksowa dezynfekcja rąk i powierzchni
 • Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk
 • Nie wymaga spłukiwania
 • Zastosowanie w obszarze medycznym
 • Zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej
 • Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 0613/TP/2020
 • Odkażanie powierzchni w przemyśle spożywczym
 • Zawiera glicerynę i nie wysusza rąk
 • Dezynfekcja powierzchni mających i nie mających kontakt z żywnością
 • Zastosowanie w warunkach domowych i przemysłowych

Produkt niebezpieczny
Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni Roko Professional Anti-Virus Plus

Zastosowanie

Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni Roko Professional Anti-Virus+ przeznaczony jest do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk między innymi w obszarze medycznym, domowym, obiektach użyteczności publicznej. Roko Professional Anti-Virus+ ma zastosowanie do dezynfekcji rąk i powierzchni mających kontakt i nie mających kontaktu z żywnością. Produkt Roko Professional Anti-Virus+ przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji rąk i nie wymaga spłukiwania. Może być stosowany w obszarze medycznym i w warunkach wymagających przestrzegania odpowiedniego poziomu higieny. Produkt dedykowany jest również dezynfekcji rąk i powierzchni w warunkach domowych metodą wcierania. Roko Professional Anti-Virus+ wykazuje działanie wirusobójcze, bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Dezynfekcja powierzchni i urządzeń jest efektywna już po 5 minutach.

Sposób użycia:
Dezynfekcja rąk: produkt gotowy do użycia nie wymaga rozcieńczania. W suche i umyte dłonie wetrzeć 2 x 3 ml płynu. Skóra dłoni powinna być zwilżona płynem przez cały czas działania produktu. Ręce należy pozostawić do wyschnięcia. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nie należy spłukiwać rąk wodą i wycierać ich. Dezynfekcja jest skuteczniejsza na umytych wcześniej rękach.
Dezynfekcja powierzchni: nanieść preparat na powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia. Produkt wykazuje skuteczność w czasie 5 minut. Nie spłukiwać powierzchni.

Substancja czynna: etanol 70 g/100 g

Warunki przechowywania: Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od materiałów palnych, źródeł ognia.

Termin ważności: 3 lata od daty produkcji.

Właściwości

Zawartość alkoholu

70 % alkoholu etylowego

Barwa 

bezbarwny

pH 

6-8

Gęstość

0,8 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1993

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki ostrożność
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P280 Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P210 Przechowywać z dala od źrodeł ciepła, gorących powierzchni, źrodeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źrodeł zapłonu. Nie palić.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P 305+ P 351+ P 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P405 Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top