Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni Roko Professional Anti-Virus Plus

Cena netto: od 7,99 zł od 7,99 zł
Cena brutto: od 8,63 zł od 8,63 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 7.4%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ROF-K-0027

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Stężenie zalecane przez WHO-alkohol etylowy 70 %
 • Skuteczne działanie wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze
 • Kompleksowa dezynfekcja rąk i powierzchni
 • Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk
 • Nie wymaga spłukiwania
 • Zastosowanie w obszarze medycznym
 • Zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej
 • Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 0613/TP/2020
 • Odkażanie powierzchni w przemyśle spożywczym
 • Zawiera glicerynę i nie wysusza rąk
 • Dezynfekcja powierzchni mających i nie mających kontakt z żywnością
 • Zastosowanie w warunkach domowych i przemysłowych

Produkt niebezpieczny
Promocja
Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni Roko Professional Anti-Virus Plus

Zastosowanie

Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni Roko Professional Anti-Virus+ przeznaczony jest do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk między innymi w obszarze medycznym, domowym, obiektach użyteczności publicznej. Roko Professional Anti-Virus+ ma zastosowanie do dezynfekcji rąk i powierzchni mających kontakt i nie mających kontaktu z żywnością. Produkt Roko Professional Anti-Virus+ przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji rąk i nie wymaga spłukiwania. Może być stosowany w obszarze medycznym i w warunkach wymagających przestrzegania odpowiedniego poziomu higieny. Produkt dedykowany jest również dezynfekcji rąk i powierzchni w warunkach domowych metodą wcierania. Roko Professional Anti-Virus+ wykazuje działanie wirusobójcze, bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Dezynfekcja powierzchni i urządzeń jest efektywna już po 5 minutach.

Sposób użycia:
Dezynfekcja rąk: produkt gotowy do użycia nie wymaga rozcieńczania. W suche i umyte dłonie wetrzeć 2 x 3 ml płynu. Skóra dłoni powinna być zwilżona płynem przez cały czas działania produktu. Ręce należy pozostawić do wyschnięcia. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nie należy spłukiwać rąk wodą i wycierać ich. Dezynfekcja jest skuteczniejsza na umytych wcześniej rękach.
Dezynfekcja powierzchni: nanieść preparat na powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia. Produkt wykazuje skuteczność w czasie 5 minut. Nie spłukiwać powierzchni.

Substancja czynna: etanol 70 g/100 g

Warunki przechowywania: Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od materiałów palnych, źródeł ognia.

Termin ważności: 3 lata od daty produkcji.

Właściwości

Zawartość alkoholu

70 % alkoholu etylowego

Barwa 

bezbarwny

pH 

6-8

Gęstość

0,8 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1993

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki ostrożność
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P280 Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P210 Przechowywać z dala od źrodeł ciepła, gorących powierzchni, źrodeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źrodeł zapłonu. Nie palić.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DROG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P 305+ P 351+ P 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
P405 Przechowywać w zamkniętym pojemniku.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top