Preparat do dezynfekcji metodą zamgławiania Hysepta AIR 20 kg

Cena netto: 520,00 zł (26,00 zł / 1 kg)
Cena brutto: 639,60 zł (31,98 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: RF-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  20 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Karton
 • pH:
  6
 • Odczyn:
  Lekko kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Hysepta AIR to produkt do zamgławiania przy dezynfekcji powietrza, pomieszczeń oraz powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, w pomieszczeniach inwentarskich i hodowlanych, środków transportu w tym ogumienia samochodów i powierzchni załadunkowych oraz systemów klimatyzacyjnych.

Do dezynfekcji powierzchni w obszarze weterynaryjnym w miejscach hodowli i przetrzymywania zwierząt. Przeznaczony do dezynfekcji pieczarkarni między cyklami hodowlanymi, szklarni, tuneli oraz narzędzi i urządzeń ogrodniczych poza cyklami hodowlanymi roślin

Działa bakteriobójczo i grzybobójczo. 

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Preparat do dezynfekcji metodą zamgławiania Hysepta AIR 20 kg

Zastosowanie

HYSEPTA AIR jest lekkopiennym, neutralnym płynem, który w kontakcie z kwasami zachowuje się jak roztwór alkaiczny na skutek zawartości znacznej ilości związków kationowych. Wykorzystywany jest do dezynfekcji we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego, miejscach hodowli zwierzęcej oraz miejsc użyteczności publicznej. Przeznaczony do dezynfekcji powietrza, pomieszczeń oraz powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, środków transportu w tym ogumienia samochodów i powierzchni załadunkowych oraz systemów klimatyzacyjnych. Działa bakteriobójczo i grzybobójczo również w obszarze weterynaryjnym w warunkach pełnego zabrudzenia organicznego . Przeznaczony do dezynfekcji pieczarkarni między cyklami hodowlanymi, szklarni, tuneli oraz narzędzi i urządzeń ogrodniczych poza cyklami hodowlanymi roślin. Wykazuje łagodne działanie myjące.

Skład: mieszanina czwartorzędowych soli amoniowych ( ciecze jonowe), aldehyd glutarowy, alkohol izopropylowy, terpeny sosnowe 

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat może być stosowany we wszystkich aplikacjach obiegów zamkniętych oraz natryskowo. 

ZASTOSOWANIE:

ZAMGŁAWIANIE NA ZIMNO 

 • stężenie 10 % przy założeniu 1l / 1000 m3
 • temperatura ≤35°C
 • czas kontaktu 30-60 min. 

ZAMGŁAWIANIE NA GORĄCO 

 • stężenie 10 % przy założeniu 1l / 1000 m3
 • temperatura urządzenia termicznego
 • czas kontaktu 45 min. 

NATRYSK 

 • stężenie 0,2-1,0 % 
 • temperatura 30-50°C
 • czas kontaktu 5-30 min. 
ZAMACZANIE 
 • stężenie 0,5-3,0 % 
 • temperatura otoczenia 
 • czas kontaktu 5 min. 

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji. 

Właściwości

 • zawiera mieszaninę nieutleniających biocydów naturalnych i syntetycznych
 • działa grzybo i bakteriobójczo, również wobec obecności wysokiego zanieczyszczenia organicznego
 • skuteczny wobec drobnoustrojów chorobotwórczych Listeria i Salmonella w stężeniu 0,075% 
 • pełen efekt bakteriobójczy osiągany jest już po 5 minutach od zamgławiania
 • ekonomiczny w użyciu
 • działanie bakteriobójcze: ≤ 0,2% w czasie 5 min, temp. 20°C
 • działanie grzybobójcze: ≤ 3%, 15 min, 20°C

Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 5918/14
Data ważności pozwolenia: 31.12.2024

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2924

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Ogólne:

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zapobieganie:

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Palenie wzbronione. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

Reagowanie:

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zebrać wyciek. W przypadku pożaru: Użyć rozpylonej wody, suchego proszku chemicznego lub dwutlenku węgla do gaszenia. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.  W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Przechowywanie : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Niebezpieczne składniki : Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides glutaral didecyldimethylammonium chloride

Pliki do pobrania

pdf
(Rozmiar: 52.6 KB)

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top