Preparat do przemysłowego prania wełny - Exoclean PW

Cena netto: od 13 338,60 zł od 13 338,60 zł
Cena brutto: od 16 406,48 zł od 16 406,48 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01956

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

EXOclean PW to specjalistyczny preparat przeznaczony do przemysłowego prania wełny surowej. Produkt jest mieszaniną anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Neutralne pH oraz konsystencja niskolepkiej cieczy ułatwiają posługiwanie się produktem w warunkach procesowych. EXOclean PW jest odporny na działanie środowiska alkalicznego.

Produkt tylko dla firm
Preparat do przemysłowego prania wełny - Exoclean PW

Zastosowanie

EXOclean PW to Specjalistyczny preparat, będący mieszaniną związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do przemysłowego prania wełny.

Zastosowanie:

 • etap zasadniczy przemysłowego prania wełny surowej w warunkach alkalicznych.

Zalety produktu:

 • wysokie stężenie związków powierzchniowo czynnych,
 • neutralne pH,
 • niska lepkość,
 • efektywne emulgowanie tłuszczopotu owcy,
 • odporny na alkalia.

Właściwości

NAZWA CHEMICZNA: Mieszanina

NAZWA INCI: -

NUMER CAS: -

FUNKCJA: Środki odtłuszczające

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C .............. klarowna, lekko mętna ciecz lub żel

pH 1% roztworu ..................................................................... 6 ÷ 8

Rozpuszczalność w wodzie....................................... bardzo dobra

Inne rozpuszczalniki ............................. niskie alkohole alifatyczne

Gęstość w temperaturze 40°C, g/mL ............................. około 1,02

Lepkość w temperaturze 40°C, cP ................................. około 110

Temperatura krzepnięcia, °C........................................... około -10

Temperatura płynięcia °C ................................................. około 20

 

Nazwy alternatywne:

 • Mieszanina środków powierzchniowo czynnych,
 • Środek piorący,
 • Mieszanina anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie :

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się OŚRODKIEM ZATRUĆ z lub z lekarzem.
 • P330 Wypłukać usta.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top