Preparat do usuwania sinizny drewna Weiss Holz 240kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 1 490,00 zł (6,21 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 832,70 zł (7,64 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: WH-000002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  240 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  13
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Preparat do usuwania sinizny drewna Weiss Holz
 • Przywraca naturalną barwę drewna
 • Nie narusza jego struktury
 • Skutecznie i trwale usuwa siniznę
 • Innowacyjna formuła
 • Nie zmienia parametrów mechanicznych drewna

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Preparat do usuwania sinizny drewna Weiss Holz 240kg

Zastosowanie

Weiss Holz to preparat do usuwania sinizny drewna. Sinizna drewna to duży problem dla leśników i tartaczników. Zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, bowiem drewno najłatwiej sinieje właśnie wtedy – duża wilgotność i ciepło zagrażają mu. Dlatego należy stosować środki zapobiegawcze. Przy wilgotności drewna rzędu 23% drewno wchodzi w suchy stan ochronny, który zabezpiecza je przed rozwojem sinizny.

Co to jest sinizna drewna i gdzie występuje?

Sinizna to zabarwienie iglastego drewna okrągłego lub materiałów tartych na kolor od niebieskiego do zielonoczarnego. Występuje ona w drewnie obumierających drzew, w drewnie okrągłym oraz w tarcicy gatunków iglastych, głównie w drewnie sosny i świerka, ale nie znajdziemy jej w zdrowych drzewach pozostających na pniu ani na drewnie przeschniętym. Preparat do usuwania sinizny drewna Weiss Holz szybko radzi sobie z przebarwieniami na drewnie spowodowanymi sinizną w szeroko pojętej przeróbce drewna, szczególnie w branży budowlanej i meblarskiej. Preparat do usuwania sinizny drewna Weiss Holz nie narusza budowy i struktury powierzchniowej drewna, parametry mechaniczne i wytrzymałościowe zostają zachowane, podobnie jak naturalny kolor. Więcej o siniźnie drewna i jej usuwaniu możecie przeczytać na naszym blogu.

Właściwości

Wygląd

ciecz jasnożółta do żółtej

Zapach

ostry zapach chloru

pH

13

Gestość

1,23 g/cm3

Metody aplikacji Weiss Holz:

Kąpiel: wykonać kąpiel w temp. 5-20 C, czas kąpieli 15 minut.

Wcieranie: wcierać w zasinione miejsca szczotką o twardych włosach lub pędzlem.

Natrysk: wykonać natrysk z odległości 15-20 cm (zawsze z wiatrem jeżeli zabieg jest wykonywany na zewnątrz). Zabieg należy powtórzyć po 24h, gdy drewno jest mocno zainfekowane i sinizna nie zniknie.

Niezależnie od sposobu i miejsca aplikacji Weiss Holza (wewnątrz, na zewnątrz) należy zachować środki ochrony osobistej.

Zalecenia: przed użyciem sprawdzić działanie preparatu w mniej widocznym miejscu. Produkt stosować na drewno w stanie surowym tzn. poddane tylko obróbce mechanicznej. Działanie produktu może być mniej efektywne na drewnie poddanym obróbce termicznej, chemicznej (podwyższona temperatura lub naniesione inne preparaty chemiczne). Skuteczność działania zależna jest również od stopnia zasinienia drewna, wilgotności, temperatury drewna i powietrza. W przypadku braku efektu po jednorazowym nałożeniu preparatu czynność należy powtórzyć. Powierzchnię drewna można owinąć folią, w celu wzmocnienia działania preparatu. W celu usunięcia pozostałości preparatu drewno można zneutralizować wodą. 

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1760

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H 314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać uwolnienia do środowiska.
P260 Nie wdychać gazu/par/rozpylonej cieczy.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top