Produkt do dezynfekcji metodą natryskową i zanurzeniową Chlorin

Cena netto: od 38,17 zł od 38,17 zł
Cena brutto: od 46,95 zł od 46,95 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: ROF-K-0018

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Produkt do dezynfekcji metodą natryskową i zanurzeniową Chlorin

Czym jest Chlorin:
 • produkt biobójczy oparty na podchlorynie sodu 

 • preparat do profesjonalnej dezynfekcji

Zastosuj do:
 • dezynfekcji w układach CIP
 • dezynfekcji metodą zanurzeniową
 • dezynfekcji w zakładach przetwórstwa spożywczego
 • dezynfekcji w miejscach hodowli zwierząt
 • dezynfekcji zbiorników, rur, wymienników ciepła, mieszalników, napełniarek 
Działanie produktu:
 • działa bakteriobójczo
 • działa grzybobójczo
 • skuteczny na drobnoustroje chorobotwórcze
 • działanie dezynfekcyjne w formie rozcieńczonej
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt do dezynfekcji metodą natryskową i zanurzeniową Chlorin

Zastosowanie

Produkt do dezynfekcji metodą natryskową i zanurzeniową Chlorin - jest niskopiennym i lekkoalkalicznym preparatem do profesjonalnej dezynfekcji natryskowej, sanityzacji wody oraz czyszczenia obiegów, zarówno w zakładach przetwórstwa spożywczego, jak i miejscach hodowli zwierzęcej. Cechuje się działaniem grzybo- i bakteriobójczym, dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, środkom żywienia zwierząt oraz do sanityzacji skorupek jaj. Zawiera aktywny chlor jako biocyd utleniający, jest skuteczny wobec drobnoustrojów chorobotwórczych niezależnie od pory roku. Dodatkowo zawiera komponenty przeciwkorozyjne i skracające czas wypłukiwania.

 SPOSÓB

STĘŻENIE [%]

Temperatura

Czas kontaktu

NATRYSK

0,25-1,0

<60 °C

5-15 min

OBIEG

0,25-1,0

<60 °C

5-15 min

DEZYNFEKCJA WODY

0,25-1,0

<60 °C

5-15 min

Właściwości

 • Zawiera aktywny chlor jako biocyd utleniający 12-6,5 g/100 g aktywnego chloru
 • Posiada działanie grzybo- i bakteriobójcze
 • Skuteczny wobec drobnoustrojów chorobotwórczych Listeria, Salmonella oraz Legionella
 • Pełen efekt bakteriobójczy osiągany jest już po 5 minutach od zastosowania
 • Bardzo ekonomiczny w użyciu
 • Zawiera stabilizowany aktywny chlor, jest stabilny niezależnie od pory roku
 • Zawiera komponenty przeciwkorozyjne i skracające czas wypłukiwania
 • Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1760

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać uwolnienia do środowiska. Nie wdychać gazu/par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top