Produkt do nadawania perłowego wyglądu preparatom do mycia ciała i włosów - PERLICO 45 200 kg beczka

Cena netto: 2 040,00 zł (10,20 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 509,20 zł (12,55 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 96 szt.

Kod produktu: PUU-0210-B

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka plastikowa
 • Zawartość:
  200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Perlico 45 jest mieszaniną związków powierzchniowo czynnych anionowych i niejonowych, stosowaną do nadawania perłowego wyglądu preparatom do mycia ciała i włosów. Stosowany w ilości 2 – 5 % w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, balsamy do ciała, żele pod prysznic).

Produkt do nadawania perłowego wyglądu preparatom do mycia ciała i włosów - PERLICO 45 200 kg beczka

Zastosowanie

Nazwa handlowa: Perlico 45

Nazwa INCI: Sodium Laureth Sulfate (and) Glycol Distearate (and) Urea (and) Lauramide

MEA (and) Stearamide MEA (and) Sodium Sulfate (and) Methylchloroisothiazolinone /

Methylisothiazolinone

Mieszanina zawiera:

1) Alkohole C12-14, etoksylowane (1 - 2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe

Nr CAS: 68891-38-3

Nr WE : 500-234-8

Nr REACH: 01-2119488639-16

Zawartość [ % wagowy ] : 18-21

 

2) Kwasy tłuszczowe, C16-18, estry z glikolem etylenowym

Nr CAS: 91031-31-1

Nr WE : 292-932-1

Nr REACH: 01-2119489414-31

Zawartość [ % wagowy ] : 9-12

 

3) Mocznik

Nr CAS: 57-13-6

Nr WE : 200-315-5

Nr REACH: 01-2119463277-33

Zawartość [ % wagowy ] : 2-4

 

4) N-(2-hydroksyetylo)-dodekanamid

Nr CAS: 142-78-9

Nr WE : 205-560-1

Nr REACH: brak (tonaż < 1 t/rok)

Zawartość [ % wagowy ] : 2-3

 

5) N-(2-hydroksyetylo)-stearamid

Nr CAS: 111-57-9

Nr WE : 203-883-2

Nr REACH: brak (tonaż < 1 t/rok)

Zawartość [ % wagowy ] : 2-3

 

6) Siarczan sodu

Nr CAS: 7757-82-6

Nr WE : 231-820-9

Nr REACH: 01-2119519226-43

Zawartość [ % wagowy ] : 1-3

 

7) Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Nr CAS: 55965-84-9

Nr WE: 611-341-5

Nr indeksowy: 613-167-00-5

Nr REACH: nie dotyczy (produkt biobójczy)

Zawartość [ % wagowy ] : 0,0003-0,00125

 

Postać [20°C] : atłasowo-perłowa, biała, lepka ciecz

Zapach : charakterystyczny, słaby mydlany

Temperatura krzepnięcia [°C] : ok. 0

Temperatura wrzenia [°C] : ok. 100

Gęstość [g/cm3, 20°C] : 1,03 - 1,09

pH [10 % r-r wodny, 20°C] : 5,0 – 8,0

Zawartość suchej masy [%] : 43,0 – 45,0

Lepkość [mPa·s, 20°C] : 33000 – 41000 [Brookfield RV06, 10 rpm]

Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona (w 20ºC)

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach : isopropanol

 

Warunki magazynowania:

 

Przechowywać we właściwe oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, z odpowiednią wentylacją, w temp. 5 ÷ 40°C. Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami. Produkt przechowywany w tych warunkach zachowuje swoje właściwości w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.

 

Transport:

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w myśl przepisów porozumień przewoźników ADR/RID/ADN/IMDG-code/IATA/ICAO, a tym samym nie podlega ograniczeniom wynikającym z tych przepisów.

 

Opakowania:

Beczka PE 200 kg

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 

P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.

P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top