Przemysłowy środek czyszczący - EXOclean BCK

Cena netto: od 258,38 zł od 258,38 zł
Cena brutto: od 317,81 zł od 317,81 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-01920

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • mieszanina środków powierzchniowo czynnych o wysokiej skuteczności,
 • wysoka koncentracja substancji aktywnych w roztworze,
 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • doskonałe właściwości czyszczace,
 • wysoka skuteczność w środowisku alkalicznym,
 • obniżona pienność.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Przemysłowy środek czyszczący - EXOclean BCK

Zastosowanie

Przemysłowy środek czyszczący EXOclean BCK to mieszanina związków powierzchniowo czynnych i rozpuszczalnika, wytwarzana w oparciu o etoksylowany alkohol tłuszczowy C9-C11. Produkt handlowy występuje w wysoce skoncentrowanej formie i jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. EXOclean BCK cechuje się niską temperaturą krzepnięcia wynoszącą około -10°C. Właściwość ta w sposób znaczący ułatwia transport, magazynowanie oraz operowanie wyrobem w procesach technologicznych. Jego bardzo dobre właściwości hydrofilowe determinują dobrą rozpuszczalność w niskich alkoholach alifatycznych oraz w wodzie. Ponadto produkt jest stabilny w formulacjach o niskim i wysokim pH.

EXOclean BCK to mieszanina związków chemicznych, która posiada doskonałe właściwości czyszczące, zwłaszcza w odniesieniu do twardych powierzchni. Produkt posiada również wysoką odporność na alkalia, tj. do stężenia 110 g/L NaOH. W związku z powyższym bardzo dobrze współdziała z innymi składnikami alkalicznych i kwaśnych detergentów dedykowanych głównie do instytucjonalnych zastosowań profesjonalnych.

Wyrób znakomicie sprawdza się również jako składnik specjalistycznych środków do usuwania trudnych zabrudzeń tłuszczowych, np. smarów, sadzy czy olejów. Kompozycja EXOcleanu BCK sprawdza się również w profesjonalnych środkach do mycia silników oraz podzespołów samochodowych. Inną pożądaną cechą produktu jest jego obniżona pienność, dlatego też można go z powodzeniem wykorzystywać w aplikacjach przemysłowych, gdzie proces pienienia jest niepożądany.

Właściwości

Zalety środka czyszczącego EXOclean BCK:

 • skoncentrowana mieszanina związków chemicznych o wysokiej skuteczności,
 • bardzo dobre cechy emulgujące i dyspergujące,
 • skuteczne usuwanie zabrudzeń tłuszczowych, smarów i sadzy,
 • bardzo dobre właściwości hydrofilowe,
 • podwyższona odporność na alkalia,
 • produkt stabilny w formulacjach o niskim i wysokim pH.

 

Zastosowanie:

 • czyszczenie powierzchni twardych,
 • usuwanie trudnych zabrudzeń tłuszczowych,
 • środki do mycia podzespołów i silników samochodowych,
 • profesjonalne środki do czyszczenia instytucjonalnego.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Ogólne:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Zapobieganie:

 • P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

Reagowanie:

 • P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się OŚRODKIEM ZATRUĆ z lub z lekarzem. P330 Wypłukać usta.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P391 Zebrać wyciek.

 

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top