I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

„Program Partnerski” – oznacza program współpracy polegającej na świadczeniu przez Partnera na podstawie umowy zlecenia usług marketingowych na rzecz distripark.com w zamian za wynagrodzenie prowizyjne. Usługi marketingowe świadczone przez Partnera polegają m.in. na Skutecznym polecaniu Klientom produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży na stronie www.distripark.com.

„distripark.com” – distripark.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577507, NIP 988-029-51-55, REGON 362594789, BDO 000047011, kapitał zakładowy: 3 950 000,00 PLN, będąca właścicielem witryny Internetowej www.distripark.com.

„Indywidualny kod rabatowy” – oznacza kod rabatowy przypisany do Partnera, którego użycie podczas dokonywania przez Klienta lub Partnera zakupu produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży na stronie www.distripark.com spowoduje uzyskanie przez Klienta lub Partnera określonego rabatu od ceny na zakupione towary oraz będzie stanowiło podstawę do naliczenia prowizji dla Partnera za Skuteczne polecenie produktu.

„Prowizja” – należy przez to rozumieć kwotę należną Partnerowi przez distripark.com w wysokości określonej w Tabeli Prowizji, za Skuteczne polecenie produktów przez Partnera oraz Partnerów II linii i/lub III linii, którzy przystąpili do Programu Partnerskiego z polecenia tego Partnera. Aktualna wersja jest dostępna po zalogowaniu na konto Partnera na stronie www.distripark.com.

„Skuteczne polecenie” – oznacza zakup i opłacenie zamówionych produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży na stronie www.distripark.com przez Klienta, Partnera lub Partnerów II linii i/lub III linii z użyciem indywidualnego kodu rabatowego przekazanego przez Partnera. W przypadku zwrotu zakupionych towarów przez Klienta lub Partnera, a także w przypadku nieopłacenia ich przez Klienta lub Partnera, Prowizja nie zostanie naliczona.

„Wynagrodzenie” – należy przez to rozumieć sumę Prowizji naliczonych Partnerowi przez distripark.com na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie Tabeli Prowizji.

„Partner” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność prawną, prowadzącą lub nieprowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność do czynności prawnych, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która przystąpiła do Programu Partnerskiego distripark.com, z którą distripark.com zawarł umowę zlecenia na zasadach określonych Regulaminem.

„Numer ID” – numer identyfikacyjny przyznawany indywidulanie każdemu Partnerowi.

„Regulamin” – niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego distripark.com.

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM

1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego distripark.com może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną, prowadząca lub nieprowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną posiadająca zdolność do czynności prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie rejestracji na stronie www.distripark.com oraz zawarcie umowy zlecenia wraz z wymaganymi oświadczeniami poprzez elektroniczne uzupełnienie Formularza Rejestracyjnego do Programu Partnerskiego i zatwierdzenie go zaznaczając pole o treści „Zawieram umowę”.

3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, Partner otrzyma potwierdzenie e-mailowe zawarcia umowy, a także indywidualny numer ID oraz Indywidualny kod rabatowy.

4. Otrzymany Indywidualny kod rabatowy uprawnia do uzyskania określonego poziomu rabatu przez Klienta lub Partnera podczas dokonywania zakupów produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży na stronie www.distripark.com. Partner jest uprawniony do korzystania z Indywidualnego kodu rabatowego samodzielnie oraz do przekazywania go Klientom.

5. Za Skuteczne polecenie produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży na stronie www.distripark.com, Partnerom będzie naliczana Prowizja w wysokości określonej w Tabeli Prowizji – obowiązującej w dniu naliczania prowizji. Prowizja będzie naliczana za zakupy dokonane przez Klientów w danym miesiącu kalendarzowym i wypłacana jeden raz w miesiącu kalendarzowym na rachunek bankowy wskazany przez Partnera, po uprzednim potrąceniu należności publicznoprawnych (w szczególności podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne).

6. Jeżeli Partner pozyska kolejnego Uczestnika Programu Partnerskiego (Partnera II linii), za Skuteczne polecenie produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży na stronie www.distripark.com przez tego Uczestnika, Partner otrzyma Prowizję II linii w wysokości określonej w Tabeli Prowizji.

7. Jeżeli Partner II linii pozyska kolejnego Uczestnika Programu Partnerskiego (Partnera III linii), za Skuteczne polecenie produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży na stronie www.distripark.com przez tego Uczestnika, Partner otrzyma Prowizję III linii w wysokości określonej w Tabeli Prowizji.

8. Aktualnie obowiązująca Tabela Prowizji będzie dostępna na stronie www.distripark.com po zalogowaniu do profilu Partnera w sekcji Regulamin i inne dokumenty. Distriark.com zastrzega sobie prawo do zmiany Tabeli Prowizji w każdym czasie, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nowa Tabela Prowizji obowiązywać będzie w każdym przypadku od następnego miesiąca kalendarzowego po tym, w którym została opublikowana.

9. Partner jest zobowiązany dokonać zakupu w sklepie distripark.com minimum raz w ciągu roku od daty rejestracji w Programie Partnerskim. W przypadku braku zakupu distripark.com zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy.

 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. distripark.com nie ponosi odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody związane z Programem Partnerskim distripark.com powstałe z przyczyn innych niż wina distripark.com,

b. utracone korzyści, szkody pośrednie i następcze związane z Programem Partnerskim.

2. Odpowiedzialność distripark.com jest każdorazowo ograniczona wyłącznie do rzeczywistej straty i wartości zakupionych produktów w ramach jednego zamówienia.

3. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień umowy i niniejszego Regulaminu. distripark.com przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych, odszkodowań, kar, nadzoru i napraw technicznych oraz innymi należnościami będącymi konsekwencją niezgodnej z Regulaminem lub prawem działalności Partnera.

4. W przypadku naruszeń uznanych przez distripark.com za naruszenia mniejszej wagi, distripark.com może zablokować konto Partnera i wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia ich skutków w oznaczonym terminie, a w przypadku pozytywnej reakcji Partnera wznowić aktywację konta. Blokada konta oznacza zawieszenie uczestnictwa w Programie Partnerskim distripark.com oraz wstrzymanie naliczania Partnerowi Prowizji z tytułu udziału w Programie Partnerskim distripark.com.

5. Wszelkie wątpliwości Partnera dotyczące zasad Programu Partnerskiego distripark.com oraz kwestie związane z realizacją Programu Partnerskiego distripark.com wyjaśniane są i rozstrzygane przez pracowników distripark.com.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do Programu Partnerskiego, Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od distripark.com oraz innych podmiotów współpracujących z distripark.com przy Programie Partnerskim distripark.com na adres e-mail podany przy rejestracji w Programie Partnerskim distripark.com.

2. distripark.com zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Aktualnie obowiązująca treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.distripark.com.

3. distripark.com zastrzega sobie prawo do zamknięcia i modyfikacji Programu Partnerskiego distripark.com w całości bez konieczności podawania przyczyny, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Partnera wobec distripark.com.

4. Partner zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do wszelkich czynności Partnera związanych z jego uczestnictwem w Programie Partnerskim distripark.com.

5. W sprawach nieunormowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

6. W przypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, sprawy sporne wynikające z treści Regulaminu będzie rozstrzygał Sąd właściwy zgodnie z prawem polskim dla siedziby distripark.com.

7. Niniejsza treść Regulaminu obowiązuje od dnia 29.09.2017.

 

Back to top