ROKAdis 905 Dyspergatory, środki zwilżające kanister 5 kg

Cena netto: 440,47 zł (88,09 zł / 1 kg)
Cena brutto: 541,78 zł (108,36 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01279

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  5 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAdis 905 jest efektywnym środkiem dyspergująco-zwilżającym stosowanym przy produkcji farb oraz w przemyśle budowlanym. Produkowany jest w postaci klarownej lub mętnej cieczy o barwie od bezbarwnej do jasnożółtej. Bardzo dobre właściwości dyspergujące i zwilżające ROKAdisu 905 sprawiają, że produkt znajduje zastosowanie w formulacjach do koncentratów pigmentowych na bazie pigmentów nieorganicznych.

Produkt ten może być z powodzeniem stosowany w formulacjach farb dekoracyjnych w roli pomocniczej: jako środek dyspergujący, zwilżający oraz zwiększający kompatybilność pigmentów w wyrobie farbiarskim. ROKAdis 905 wykazuje kompatybilność z powszechnie używanymi dyspersjami i środkami reologicznymi.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAdis 905 Dyspergatory, środki zwilżające kanister 5 kg

Zastosowanie

Produkt jest wolny od lotnych związków organicznych (LZO) oraz etoksylowanych nonylofenoli. Stosując ROKAdis 905, osiąga się znaczne obniżenie lepkości i bardzo dobrą stabilizację nieorganicznych koncentratów pigmentowych. Wystarczy niewielkie stężeniu (1-5%) w formulacji, aby uzyskać wysoką efektywność. Ponadto środek ten działa także kompatybilizująco względem pigmentów w wyrobie farbiarskim już przy stężeniu w mieszaninie farby na poziomie 0,1-1%.

Właściwości

Zalety produktu:

 • zalecany do formulacji koncentratów pigmentowych na bazie pigmentów nieorganicznych,
 • wykazuje bardzo dobre właściwości dyspergująco-zwilżające,
 • kompatybilny z powszechnie używanymi dyspersjami i środkami reologicznymi,
 • nie zawiera LZO oraz etoksylowanych nonylofenoli,
 • zastosowanie ROKAdisu 905 już przy niewielkim stężeniu pozwala znacząco obniżyć lepkość i uzyskać znakomitą stabilizację nieorganicznych koncentratów pigmentowych,
 • kompatybilny względem pigmentów w wyrobie farbiarskim.

Zastosowanie:

 • wodne koncentraty pigmentów nieorganicznych, zwłaszcza żółcieni i czerwieni żelazowej oraz bieli tytanowej,
 • farby dekoracyjne do wnętrz i na zewnątrz,
 • farby antykorozyjne.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top