ROKAdis 905 Dyspergatory, środki zwilżające kanister 60 kg

Cena netto: 3 189,44 zł (53,16 zł / 1 kg)
Cena brutto: 3 923,01 zł (65,38 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01275

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  60 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAdis 905 jest efektywnym środkiem dyspergująco-zwilżającym stosowanym przy produkcji farb oraz w przemyśle budowlanym. Produkowany jest w postaci klarownej lub mętnej cieczy o barwie od bezbarwnej do jasnożółtej. Bardzo dobre właściwości dyspergujące i zwilżające ROKAdisu 905 sprawiają, że produkt znajduje zastosowanie w formulacjach do koncentratów pigmentowych na bazie pigmentów nieorganicznych.

Produkt ten może być z powodzeniem stosowany w formulacjach farb dekoracyjnych w roli pomocniczej: jako środek dyspergujący, zwilżający oraz zwiększający kompatybilność pigmentów w wyrobie farbiarskim. ROKAdis 905 wykazuje kompatybilność z powszechnie używanymi dyspersjami i środkami reologicznymi.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAdis 905 Dyspergatory, środki zwilżające kanister 60 kg

Zastosowanie

Produkt jest wolny od lotnych związków organicznych (LZO) oraz etoksylowanych nonylofenoli. Stosując ROKAdis 905, osiąga się znaczne obniżenie lepkości i bardzo dobrą stabilizację nieorganicznych koncentratów pigmentowych. Wystarczy niewielkie stężeniu (1-5%) w formulacji, aby uzyskać wysoką efektywność. Ponadto środek ten działa także kompatybilizująco względem pigmentów w wyrobie farbiarskim już przy stężeniu w mieszaninie farby na poziomie 0,1-1%.

Właściwości

Zalety produktu:

 • zalecany do formulacji koncentratów pigmentowych na bazie pigmentów nieorganicznych,
 • wykazuje bardzo dobre właściwości dyspergująco-zwilżające,
 • kompatybilny z powszechnie używanymi dyspersjami i środkami reologicznymi,
 • nie zawiera LZO oraz etoksylowanych nonylofenoli,
 • zastosowanie ROKAdisu 905 już przy niewielkim stężeniu pozwala znacząco obniżyć lepkość i uzyskać znakomitą stabilizację nieorganicznych koncentratów pigmentowych,
 • kompatybilny względem pigmentów w wyrobie farbiarskim.

Zastosowanie:

 • wodne koncentraty pigmentów nieorganicznych, zwłaszcza żółcieni i czerwieni żelazowej oraz bieli tytanowej,
 • farby dekoracyjne do wnętrz i na zewnątrz,
 • farby antykorozyjne.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top