ROKAfenol N8P14 Uniwersalny surfaktant niejonowy beczka 200 kg

Cena netto: 3 684,24 zł (18,42 zł / 1 kg)
Cena brutto: 4 531,62 zł (22,66 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00092-b200kg

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAfenol N8P14 to niejonowy środek powierzchniowo czynny o bardzo dobrych właściwościach zwilżających. Skutecznie obniżania napięcie powierzchniowe roztworów wodnych oraz wykazuje doskonałe zdolności emulgowania i dyspergowania.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAfenol N8P14 Uniwersalny surfaktant niejonowy beczka 200 kg

Zastosowanie

ROKAfenol N8P14 charakteryzuje się niskimi własnościami pianotwórczymi. W niektórych formulacjach wykorzystywany jest jako antypieniacz. Produkt może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i w środowisku twardej wody. Jest aktywny w zimnej wodzie, w kąpielach kwaśnych i obojętnych oraz w rozcieńczonych alkaliach. ROKAfenol N8P14 może być stosowany w mieszaninach z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz w mieszaninach z anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top