ROKAmin SR5 Niejonowy surfaktant DPPL 1000 kg

Cena netto: 34 855,80 zł (34,86 zł / 1 kg)
Cena brutto: 42 872,63 zł (42,87 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01855

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAmin SR5 to niejonowy środek powierzchniowo czynny  o nazwie INCI: PEG-5 Hydrogenated Tallow Amine. Należy do grupy etoksylowanych amin tłuszczowych ze średnim stopniem etoksylacji wynoszącym 5 moli. Produkt handlowy zawiera około 100% substancji aktywnej. ROKAmin SR5 ma postać lepkiej cieczy lub lejącej pasty o barwie od żółtej do bursztynowej. Jego temperatura krzepnięcia wynosi ok. 15°C. Wyrób słabo rozpuszcza się w wodzie.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
ROKAmin SR5 Niejonowy surfaktant DPPL 1000 kg

Zastosowanie

Z uwagi na obecność podwójnego łańcucha oksyetylenowego przy atomie azotu, produkt wykazuje kombinację działania w aplikacji jak surfaktant niejonowy i kationowy, zwłaszcza w układach o odczynie kwaśnym. Dzięki charakterowi kationowemu cząsteczka ROKAminu SR5 może tworzyć pojedynczą  warstwę (film) na powierzchni metalu. Sprawia to, że wyrób wykazuje działanie antykorozyjne, szczególnie w stosunku do metali żelaznych.

ROKAmin SR5 jest stosowany jako emulgator i środek wyrównujący w barwieniu włókien. Natomiast w przemyśle środków smarowych stosowany jest jako składnik formulacji cieczy chłodząco-smarujących oraz trudnopalnych płynów hydraulicznych. Dobre właściwości emulgujące umożliwiają zastosowane produktu  w formulacjach agrochemicznych, takich jak: EW, EC, SL, ME, WP, WG. W tej aplikacji może być używany sam lub w kombinacji z innymi surfaktantami.

ROKAmin SR5 wykazuje bardzo dobre właściwości detergencyjne, dzięki czemu efektywnie usuwa stałe zabrudzenia. Produkt sprawdza się dobrze w formulacjach o charakterze kwaśnym i alkalicznym, jest również odporny na twardą wodę. Dzięki takim właściwościom może być stosowany w branży czyszczenia przemysłowego oraz instytucjonalnego jako składnik środków czyszczących twarde powierzchnie, przemysłowych odtłuszczaczy oraz środków czyszczących elementy metalowe.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia;
 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+ P352  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.
P501   Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top