ROKAmin SR8 Koncentrat Emulgator beczka 110 kg

Cena netto: 4 274,90 zł (38,86 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 258,13 zł (47,80 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01856

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  110 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAmin SR8 KONCENTRAT to niejonowy środek powierzchniowo czynny o nazwie INCI: PEG-8 Hydrogenated Tallow Amine. Należy do grupy etoksylowanych amin tłuszczowych ze średnim stopniem etoksylacji wynoszącym 8 moli. Produkt handlowy zawiera około 100% substancji aktywnej. ROKAmin SR8 KONCENTRAT ma postać lepkiej cieczy o barwie od żółtej do brązowej. Jego temperatura krzepnięcia wynosi około 10°C. Wyrób jest trudno rozpuszczalny w wodzie i podczas rozpuszczania przechodzi przez stadium żelowania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
ROKAmin SR8 Koncentrat Emulgator beczka 110 kg

Zastosowanie

Produkt wykazuje w aplikacjach kombinację działania jak surfaktant niejonowy i kationowy, zwłaszcza w układach o odczynie kwaśnym. Dzięki charakterowi kationowemu cząsteczka ROKAminu SR8 KONCENTRAT może tworzyć pojedynczą warstwę ochronną na powierzchni metalu. Sprawia to, że wyrób posiada właściwości antykorozyjne, szczególnie w stosunku do metali żelaznych.

ROKAmin SR8 KONCENTRAT jest stosowany jako emulgator i środek wyrównujący w procesie barwienia włókien. W przemyśle środków smarowych stosowany jest jako składnik formulacji cieczy chłodząco-smarujących oraz trudnopalnych płynów hydraulicznych.

ROKAmin SR8 KONCENTRAT wykazuje właściwości detergencyjne, dzięki czemu efektywnie usuwa stałe zabrudzenia.  Produkt sprawdza się dobrze w formulacjach o charakterze kwaśnym i alkalicznym, jest także odporny na twardą wodę. Dzięki takim właściwościom może być stosowany w branży czyszczenia przemysłowego oraz instytucjonalnego jako składnik środków czyszczących twarde powierzchnie, przemysłowych odtłuszczaczy, a także środków czyszczących elementy metalowe.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+ P352  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.
P501   Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top