ROKAnol CML10 Niejonowy surfaktant DPPL 1000 Kg

Cena netto: 13 080,60 zł (13,08 zł / 1 kg)

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

12 856,80 zł Netto
Cena brutto: 16 089,14 zł (16,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

15 813,86 zł Brutto
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01599

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKANOL CML10 to produkt stosowany do produkcji wyrobów chemii gospodarczej jako składnik środków myjących, piorących i pomocniczych.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol CML10 Niejonowy surfaktant DPPL 1000 Kg

Zastosowanie

-

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310  - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302 + P352  - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P362+364- Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top