ROKAnol ID5 - C9-C11 alcohol - C10 rich - ethoxylated

Cena netto: od 154,15 zł od 154,15 zł
Cena brutto: od 189,60 zł od 189,60 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0035

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • wysoka skuteczność działania,
 • bardzo dobra aktywność powierzchniowa,
 • wysoka koncentracja substancji aktywnej (około 100%)
 • bardzo dobre właściwości zwilżające, detergencyjne, emulgujące, dypergujące,
 • stosunkowo wysoki punkt zmętnienia,
 • bardzo dobre działanie z innymi niejonowymi oraz anionowymi i kationowymi środkami aktywnymi powierzchniowo,  
 • produkt tworzący piany o małej stabilności, co jest korzystne w procesach, w których występowanie piany jest niepożądane,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
ROKAnol ID5 - C9-C11 alcohol - C10 rich - ethoxylated

Zastosowanie

ROKAnol ID5 to związek z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych należący do grupy niejonowych środków czynnych powierzchniowo. Produkt handlowy występuje w skoncentrowanej formie, gdzie zawartość substancji aktywnej wynosi około 100%.

Produkt przybiera postać jasnej, klarownej do lekko mętnej cieczy, która krzepnie w temperaturze około 3°C. Jego punkt zmętnienia w roztworze butylodiglikol/woda jest stosunkowo wysoki i oscyluje w granicach temperatur 66÷69°C

ROKAnol ID5 cechuje się nieznaczną rozpuszczalnością w wodzie, z którą tworzy mętne roztwory. Z drugiej strony wyrób wykazuje sporą aktywność powierzchniową, dzięki czemu doskonale działa zarówno w wodzie, jak i w roztworach innych cieczy. Bardzo dobrze współdziała z anionowymi, kationowymi oraz innymi niejonowymi związkami powierzchnowo czynnymi.

Surfaktant jest jednym z produktów należących do ROKAnoli® serii ID wytwarzanych na bazie alkoholu izodecylowego. ROKAnole ID charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami detergencyjnymi.  Wykazują też właściwości dyspergujące, które predysponują je do stosowania jaki składniki preparatów czyszczących dedykowanych do specjalistycznych zastosowań przemysłowych, jak również do wykorzystania w warunkach domowych. 

Cechą charakterystyczną produktu jest zdolność do tworzenia niestabilnych pian. Wykazuje bardzo dobre działanie zwilżające, myjące, czyszczące, emulgujące i dyspergujące.  Bardzo dobrze reaguje w obecności niewielkich ilości soli i zasad. Ponad to jest odporny na środowisko kwaśne i twardą wodę.

Wszystkie właściwości i funkcje aplikacyjne ROKAnolu ID5 predysponują produkt do stosowania jako składnik formulacji bazujących na składnikach o kwaśnym odczynie. Surfaktant bardzo dobrze sprawdza się jako komponent środków dezynfekujących, preparatów zawierających rozpuszczalniki, a także jako komponent detergentów do użytku domowego i profesjonalnego.  

Dzięki bardzo dobrej zwilżalności, ROKAnol ID5  znajduje zastosowanie w branży agrochemicznej, szczególnie w formulacjach typu EC, EW, SC, SE.

Produkt jest biodegradowalny i zgodny z kryteriami europejskiej dyrektywy o detergentach.

Właściwości

Zastosowanie:

 • czyszczenie i mycie twardych powierzchni,
 • preparaty do prania,
 • środki czystości do użytku domowego,
 • specjalistyczne środki do mycia i czyszczenia przemysłowego i instytucjonalnego,
 • środki ochrony roślin,
 • środki dezynfekujące.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,
narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top