ROKAnol IT7P Uniwersalny surfaktant DPPL 950 kg

Cena netto: 21 021,60 zł (22,13 zł / 1 kg)
Cena brutto: 25 856,57 zł (27,22 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 3 szt.

Kod produktu: PE-01860

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  950 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol IT7P jest produktem skierowanym do specjalistycznego czyszczenia turbin gazowych.  Należy do niejonowych surfaktantów z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych (nazwa INCI: Isotrideceth-7). Produkt zalicza się do ROKAnoli serii IT, tworzących liczną grupę produktów powierzchniowo aktywnych bazujących na alkoholu izotridecylowym (izo-C13).

Produkt tylko dla firm
ROKAnol IT7P Uniwersalny surfaktant DPPL 950 kg

Zastosowanie

W temperaturze 50°C produkt ma postać klarownej lub lekko mętnej cieczy o jasnej barwie (maks. 100 w skali Hazena). W temperaturze około 2°C ulega krzepnięciu. Forma handlowa zawiera około 100% substancji aktywnej. Na tle pozostałych ROKAnoli serii IT produkt charakteryzuje się niską zawartością jonów Na⁺ i K⁺, dzięki czemu nie wykazuje działania korozyjnego w stosunku do powierzchni metalowych, nawet w bardzo wysokiej temperaturze (tzw. korozja temperaturowa). Produkt tworzy w wodzie mętne roztwory.

W formulacjach czyszczących przeznaczonych do turbin gazowych stosowany jest razem z wysokowrzącymi rozpuszczalnikami, np. BDG. Zaletą produktu jest jego niska pianotwórczość i efektywne obniżania kąta zwilżania na powierzchniach metalowych. W połączeniu z rozpuszczalnikiem wykazuje wysoką zdolność odtłuszczania powierzchni i usuwania zapieczonych zabrudzeń. Formulacje do czyszczenia turbin zawierające Rokanol IT7P mogą być stosowane zarówno w elektrociepłowniach, jak i w lotnictwie.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top