ROKAnol IT8 Uniwersalny surfaktant beczka 200 kg

Cena netto: 3 069,12 zł (15,35 zł / 1 kg)
Cena brutto: 3 775,02 zł (18,88 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 3 szt.

Kod produktu: PE-00171

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol IT8 niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako środek dyspergujący w wielu aplikacjach przemysłowych np. jako dodatek w procesie produkcji opakowań do żywności lub materiałów przeznaczonych do  kontaktu z żywnością. Może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody,  w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz  ze środkami anionowo i kationowo czynnymi.

Produkt ten jest dopuszczony do stosowania jako niebezpośredni dodatek do kontaktu z żywnością na podstawie list opublikowanych przez amerykańską organizację FDA (Food and Drugs Agency) oraz niemiecką organizację BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung).

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol IT8 Uniwersalny surfaktant beczka 200 kg

Zastosowanie

-

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P501Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top