ROKAnol IT9R Uniwersalny surfaktant beczka 200 kg

Cena netto: 3 559,20 zł (17,80 zł / 1 kg)
Cena brutto: 4 377,82 zł (21,89 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01862

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol IT9R należy do niejonowych surfaktantów z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych (nazwa INCI: Isotrideceth-9). Produkt współtworzy liczną grupę środków powierzchniowo aktywnych, bazujących na alkoholu izotridecylowym, izo-C13.

ROKAnol IT9R zawiera około 100% substancji aktywnej. Jego formą handlową jest ciecz o konsystencji oleju lub pasty. W temperaturze bliskiej 13°C produkt krzepnie, natomiast w 50°C jest klarowną cieczą o barwie maks. 70 w skali Hazena. ROKAnol IT9R dobrze rozpuszcza się w wodzie oraz w niskich alkoholach alifatycznych. Wykazuje wyższą hydrofilowość w stosunku do ROKAnolu IT9, co pozytywnie wpływa na jego stabilność w środowisku alkalicznym.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol IT9R Uniwersalny surfaktant beczka 200 kg

Zastosowanie

Produkt posiada wysoki punkt zmętnienia w zakresie temperatur 61÷63°C w roztworze wodnym. ROKAnol IT9R wykazuje stabilność w środowisku utleniającym i redukującym, a także w obecności twardej wody. Co więcej, produkt cechuje odporność na środowisko kwaśne, alkaliczne, obecność soli i rozpuszczalników organicznych, których występowanie w formulacji jest wynikiem spełnienia specjalnych, restrykcyjnych wymagań użytkowych.

ROKAnol IT9R charakteryzuje się dużo większą odpornością na elektrolity, szczególnie na alkalia, w porównaniu z niższymi ROKAnolami serii IT. Dzięki temu może być zastosowany w bardziej alkalicznych formulacjach, szczególnie w detergentach profesjonalnych i środkach pomocniczych w przemyśle tekstylnym. Z uwagi na brak form jonowych w strukturze chemicznej produktu, ROKAnol IT9R może być stosowany w połączeniu z innymi niejonowymi surfaktantami oraz w formulacjach z udziałem anionowych i kationowych środków powierzchniowo czynnych.

W porównaniu z pozostałymi ROKAnolami serii IT, wyróżnia się wysoką pianotwórczością oraz bardzo krótkim czasem zwilżania. Co więcej, wykazuje bardzo dobre właściwości odtłuszczające i detergencyjne, przez co pozwala uzyskać wysoki poziom usuwania zabrudzeń z tkanin/dzianin oraz powierzchni twardych.

ROKAnol IT9R jest całkowicie biodegradowalny i spełnia kryteria dyrektywy o detergentach.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top