ROKAnol L5A PK Niejonowy surfaktant kanister 5 kg

Cena netto: 146,97 zł (29,39 zł / 1 kg)
Cena brutto: 180,77 zł (36,15 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01677

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  5 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol L5A to niejonowy środek powierzchniowo czynny, należący do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o nazwie INCI: Laureth-5. Produkt współtworzy grupę surfaktantów bazujących na alkoholu laurylowym. Ma postać cieczy o barwie max. 50 w skali Hazena w temperaturze 40°C. ROKAnol L5A jest słabo rozpuszczalny w wodzie, w której tworzy mętne roztwory. Produkt handlowy zawiera ponad 99,9% substancji aktywnej i krzepnie w temperaturze ok. 15°C. Odznacza się parametrem HLB o wartości około 10.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
ROKAnol L5A PK Niejonowy surfaktant kanister 5 kg

Zastosowanie

ROKAnol L5A ze względu na bardzo dobre właściwości detergencyjne znajduje zastosowanie w różnego rodzaju preparatach przeznaczonych do mycia, czyszczenia i prania. Najczęściej stanowi jeden ze składników kompozycji z innymi niejonowymi, anionowymi bądź kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi. ROKAnol L5A może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody. Jest aktywny w zimnej wodzie, w kąpielach kwaśnych, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach.

Wyrób znajduje również zastosowanie w formulacjach kosmetycznych jako składnik szamponów. Ponadto ROKAnol L5A jest stosowany w procesach wstępnej obróbki włókien jako komponent formulacji usuwającej plamy olejowe (oleje mineralne) z tkaniny/dzianiny, które są wynikiem przemysłowych procesów dziewiarskich i tkackich.  Co więcej, produkt może być użyty jako składnik kompozycji bielącej surowe dzianiny i tkaniny bawełniane. Stosowany jest również w końcowym etapie procesu wybarwiania materiałów włókienniczy jako jeden ze składników usuwający nadmiar barwników z kąpieli.

ROKAnol L5A jest produktem ulegającym biodegradacji w środowisku naturalnym.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta.
P391 Zebrać wyciek. Nie dotyczy.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top