ROKAnol LK2A PK Niejonowy surfaktant kanister 60 kg

Cena netto: 1 108,92 zł (18,48 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 363,97 zł (22,73 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01687

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  60 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol LK2A to niejonowy środek powierzchniowo czynny, należący do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o nazwie INCI: Laureth-2. Produkt współtworzy grupę surfaktantów bazujących na alkoholu laurylowym. Od ROKAnolu LK2 (nazwa INCI: Laureth-2) różni się nieznacznie dystrybucją łańcuchów węglowych, ponieważ oparty jest na alkoholu C12-C16. Wyróżnia się zmniejszoną zawartością wody (max. 0,2%), w związku z czym znajduje zastosowanie głównie jako półprodukt do produkcji surfaktantów anionowych z grupy lauryloeterosiarczanów (SLES). Ma postać przezroczystej lub mętnej cieczy, z czasem klarownej na górze i mętnej z osadem na dole. Posiada barwę max. 50 w skali Hazena w temperaturze 40°C. ROKAnol LK2A jest słabo rozpuszczalny w wodzie, w której tworzy mętne roztwory. Produkt handlowy zawiera ponad 99,9% substancji aktywnej i krzepnie w temperaturze ok. 0°C. Na tle pozostałych ROKAnoli serii L odznacza się niską wartością HLB.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
ROKAnol LK2A PK Niejonowy surfaktant kanister 60 kg

Zastosowanie

Oprócz zastosowania w procesie siarczanowania, ROKAnol LK2A może stanowić składnik formulacji kosmetycznych. W szamponach, żelach pod prysznic, płynach do kąpieli i innych kosmetykach zmywalnych pełni funkcję środka myjącego oraz modyfikatora reologii (środka zagęszczającego). Wykazuje także zdolność solubilizowania szerokiej gamy perfum i składników aktywnych.

ROKAnol LK2A jest stosowany w różnego rodzaju preparatach przeznaczonych do mycia, czyszczenia, prania, najczęściej jako jeden ze składników kompozycji z innymi niejonowymi, anionowymi bądź kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi. ROKAnol LK2A może być stosowany w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody. Jest aktywny w kąpielach kwaśnych, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach.

Produkt znajduje zastosowanie w procesach wstępnej obróbki włókien jako komponent formulacji usuwającej plamy olejowe (oleje mineralne) z tkaniny/dzianiny, które są wynikiem przemysłowych procesów dziewiarskich i tkackich. Może być również stosowany w końcowym etapie obróbki materiałów włókienniczych, tj. w wykończalniczych preparatach poprawiających właściwości użytkowe tkaniny/dzianiny. 

ROKAnol LK2A nie wykazuje właściwości pianotwórczych, za to cechują go bardzo dobre właściwości detergencyjne, emulgujące i dyspergujące. Jest produktem ulegającym biodegradacji w środowisku naturalnym.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukaćwodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwousunąć. Kontynuować płukanie.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi,regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top