ROKAnol LP2024W/95 DPPL 950 kg

Cena netto: 18 856,00 zł (19,85 zł / 1 kg)
Cena brutto: 23 192,88 zł (24,41 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 3 szt.

Kod produktu: PE-01885

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  950 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Rokanol LP2024W/95 ma zastosowanie jako niskopienny składnik środków myjących, piorących i czyszczących. Jest przeznaczony głównie do zastosowań przemysłowych. Można stosować go w układach z innymi niejonowymi środkami pomiocniczymi. Może być stosowany również w  mieszaninach ze środkami kationowo i anionowo czynnymi.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

Rokanol LP2024W/95 ma zastosowanie jako środek emulgujący. Jest stosowany w w przemysłowych środki czyszczących. Dedykowany jest również jako środek dyspergujący ogólnego stosowania.

Właściwości

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C - klarowna ciecz
Woda, %(m/m) - max 5,0
pH 1% roztworu 5,0 ÷7,0

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top