ROKAnol LP3135 Surfaktant niskopienny DPPL 950 kg

Cena netto: 13 161,87 zł (13,85 zł / 1 kg)
Cena brutto: 16 189,10 zł (17,04 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 2 szt.

Kod produktu: PE-00236

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  950 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol LP3135 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt zalicza się do ROKAnoli serii LP, tworzących liczną grupę produktów niskopiennych, dedykowanych do procesów wymagających surfaktantów niejonowych o szczególnie obniżonej pienności, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów aplikacyjnych. Są to głównie detergenty do użytku domowego, mycie instytucjonalnym i przemysłowym, jak również inne procesy przemysłowe.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol LP3135 Surfaktant niskopienny DPPL 950 kg

Zastosowanie

Produkt posiada postać lekko mętnej cieczy o niskiej temperaturze krzepnięcia, tj. poniżej -20°C, o zawartości substancji aktywnej około 95%. Wyrób jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i posiada punkt zmętnienia w wodzie powyżej temperatury pokojowej (w zakresie temperatur 31÷35°C), natomiast w roztworach butylodiglikolu - około 48°C (dla roztworu o stężeniu 10%). Niski poziom punktu zmętnienia w roztworach wodnych pozwala na wykorzystanie pełnych zalet aplikacyjnych ROKAnolu LP3135 w temperaturach nieco wyższych od temperatury pokojowej.

Produkt jest jednym z najskuteczniejszych niskopiennych środków zwilżających. Wykazuje bardzo dobre właściwości zwilżające zarówno na tkaninach, jak i na powierzchniach twardych. Z tego względu znajduje zastosowanie w detergentach do prania instytucjonalnego, środkach pomocniczych w przemyśle tekstylnym, a także w detergentach do zmywarek.

Właściwości

Zalety produktu:

 • wysokie zdolności zwilżające,
 • bardzo niskie właściwości pianotwórcze,
 • niska temperatura krzepnięcia,
 • właściwości odtłuszczające,
 • efektywne obniżenie kąta zwilżania.

Zastosowania:

 • czyszczenie i mycie przemysłowe,
 • detergenty do zmywarek,
 • przemysł tekstylny,
 • detergenty do prania instytucjonalnego,
 • agrochemikalia,
 • czyszczenie metali,
 • oil field.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top