ROKAnol LP3943 Surfaktant niskopienny kanister 60 kg

Cena netto: 1 347,32 zł (22,46 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 657,20 zł (27,62 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00992

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  60 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol LP3943 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt zalicza się do ROKAnoli serii LP, tworzących liczną grupę produktów niskopiennych dedykowanych do procesów wymagających surfaktantów niejonowych o szczególnie obniżonej pienności, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów aplikacyjnych. Są to głównie detergenty do użytku domowego, mycie instytucjonalne i przemysłowe, jak również inne procesy przemysłowe.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
ROKAnol LP3943 Surfaktant niskopienny kanister 60 kg

Zastosowanie

Produkt posiada postać klarownej cieczy o niskiej temperaturze krzepnięcia, tj. poniżej -20°C, i zawartości substancji aktywnej około 100%. Wyrób posiada ograniczoną rozpuszczalność w wodzie (tworzy w niej mętne roztwory), natomiast w roztworach butylodiglikolu punkt zmętnienia wyrobu mieści się w zakresie 39-43°C (dla roztworu 16,7%). Dzięki tym cechom produkt ten jest jednym z bardziej hydrofobowych surfaktantów niskopiennych, co determinuje jego właściwości.

Produkt jest wykorzystywany przede wszystkim jako środek ograniczający pienienie. Dotyczy to zarówno detergentów do użytku domowego, takich jak detergenty do zmywarek, jak również detergentów profesjonalnych (np. preparaty do prania instytucjonalnego). ROKAnol LP3943 redukuje właściwości pianotwórcze innych surfaktantów niejonowych zastosowanych w formulacji myjącej lub piorącej. Daje to możliwość zastosowania w nich surfaktantów o wysokich zdolnościach detergencyjnych.

Właściwości

Zalety produktu:

 • właściwości antypienne,
 • niska temperatura krzepnięcia,
 • kompatybilność z innymi surfaktantami,
 • odporność na twardą wodę.

Zastosowanie:

 • czyszczenie i mycie przemysłowe,
 • detergenty do zmywarek,
 • detergenty do prania instytucjonalnego,
 • przemysł papierniczy.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:umyć dużą ilością wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować
płukanie.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top