ROKAnol LP400 Surfaktant niskopienny kanister 20 kg

Cena netto: 555,60 zł (27,78 zł / 1 kg)
Cena brutto: 683,39 zł (34,17 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 3 szt.

Kod produktu: PE-01811

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  20 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol LP400 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt posiada postać klarownej cieczy o niskiej temperaturze krzepnięcia poniżej -5oC i jasnej barwie, max. 100 w skali Hazena. Wyrób dobrze rozpuszcza się w wodzie i niskich alkoholach alifatycznych, natomiast punkt zmętnienia w roztworze wodnym zawiera się w zakresie 39-42oC.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol LP400 Surfaktant niskopienny kanister 20 kg

Zastosowanie

Ze względu na unikalną budowę produkt wykazuje bardzo dobre właściwości zwilżające w połączeniu z właściwościami niskopiennymi. Z tego względu produkt wykorzystywany jest przede wszystkim jako składnik formulacji stosowanych w procesach produkcji włókien, obróbki tekstylnej, szczególnie w procesach mokrych. ROKAnol LP400 jest kompatybilny z pozostałymi składnikami formulacji pomocniczych, włączając w to środki chelatujące, rozpuszczalniki oraz alkalia,, co ułatwia operowanie nim przez formulatora.

Dzięki wysokim zdolnościom zwilżającym wyrób zapewnia usuwanie nadmiaru powietrza z tkaniny oraz zwiększa efektywność środków bielących stosowanych w przemyśle tekstylnym. Jednocześnie dzięki niskim właściwościom pianotwórczym produkt zapobiega nadmiernemu pienieniu się kąpieli bielących. Ponadto ROKAnol LP400 pomaga w osiągnięciu wyższej hydrofilowości tkaniny, co przekłada się na lepsze efekty barwienia. Dzięki temu jest stosowany także jako regulator pienienia innych surfaktantów. Te cechy produktu pozwalają na zastosowanie go także jako niskopienny surfaktant w myciu i czyszczeniu przemysłowym, jak również w detergentach do użytku domowego np. w środkach do zmywarek.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top