ROKAnol NL6 Surfaktant odtłuszczający DPPL 950 kg

Cena netto: 12 323,91 zł (12,97 zł / 1 kg)
Cena brutto: 15 158,41 zł (15,96 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 36 szt.

Kod produktu: PE-00252

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  950 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ROKAnol NL6 to niejonowy środek powierzchniowo czynny stosowany jako składnik środków myjących, czyszczących oraz piorących. Roztwory wodne ROKAanolu NL6 wykazują odporność na kwasy, twardą wodę i częściowo na alkalia. Produkt może być mieszany z środkami niejonowymi, kationowymi i anionowymi, zarówno w środowisku bezwodnym, jak i w roztworach wodnych. Doskonale odtłuszcza powierzchnie.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol NL6 Surfaktant odtłuszczający DPPL 950 kg

Zastosowanie

-

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:


H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:


P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top