Rokopol RF151V

Cena netto: od 2 723,41 zł od 2 723,41 zł
Cena brutto: od 3 349,79 zł od 3 349,79 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PCC-K-0037

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Rokopol® RF151V jest propoksylowaną zasadą Mannicha, reaktywnym wysokofunkcyjnym polieterowym poliolem aromatycznym do produkcji pianki poliuretanowej (PUR) sztywnej oraz półsztywnej w reakcji z izocyjanianem. Produkt występuje w postaci pomarańczowej do brązowej cieczy, niezawierającej antyutleniaczy. Zachowuje on wysoką lepkość ok. 8 000 mPas w 25°C przy wysokiej funkcyjności  f~4,7 i wysokiej liczbie hydroksylowej ~460mgKOH/g.

Termin realizacji do 14 dni roboczych.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Rokopol® RF151V  jest produktem dedykowanym do wytwarzania systemów poliuretanowych PUR o średniej lepkości, wysokiej zawartości uniepalniacza i bardzo dobrych właściwościach mechanicznych piany sztywnej. Produkt jest rekomendowany w szczególności do aplikacji natryskowych piany sztywnej PUR o niskiej wartości lambdy, względnie niskiej gęstości i dobrej adhezji do pianki poliuretanowej i innych powierzchni, w tym metalu i drewna. Polioliole Mannicha wykazują bardzo dobrą mieszalność z typowymi poliolami do aplikacji piany sztywnej, tj. sorbitolowymi, cukrowymi, oraz większością polioli poliestrowych. Zapewnia to dużą swobodę w projektowaniu nowych systemów poliuretanowych piany sztywnej. Produkt znajduje szerokie zastosowanie głównie w przemyśle budowlanym.
Główne zalety aplikacyjne Rokopolu® RF151V:
 • możliwość obniżenia kataliz, szczególnie ważne przy zastosowaniu nowych fizycznych czynników spieniających, wpływających niekorzystnie na systemy katalityczne;
 • poprawione właściwości mechaniczne rdzenia piany sztywnej;
 • aromatyczna budowa chemiczna, zapewniająca polepszone właściwości palnościowe piany sztywnej;
 • jednorodna i drobna struktura komórkową piany sztywnej PUR;
 • bardzo dobra mieszalność z hydrofobowym n-pentanem pomimo jego wyjątkowej hydrofilowej natury;
Najczęściej spotykane aplikacje PUR Rokopolu® RF151V:
 • piana natryskowa SPF;
 • piana zamkniętokomórkowa PUR do izolacji termicznej;
 • systemy ciągłe produkcji płyt warstwowych PUR;
 • piany sztywne oraz zalewowe;
 • używany w natryskowych izolacjach termicznych i akustycznych;
 • stosowany jako komponent do produkcji paneli warstwowych i płyt izolacyjnych;
Produkty wytwarzane na bazie Rokopolu® RF151V charakteryzują się doskonałą jakością. Dzięki dopracowanemu procesowi produkcji poliol ten odznacza się bardzo dobrymi parametrami nie tylko w systemach PUR.

Właściwości i zastosowania:
 • produkt dedykowany do wytwarzania systemów PUR;
 • bardzo wysoka jakość finalnego produktu dzięki właściwościom fizykochemicznym poliolu;
 • stosowany w pianach zamkniętokomórkowych służących do izolacji;
 • używany w systemach pian natryskowych SPF, pianach zalewowych i sztywnych;
 • stosowany jako komponent do produkcji paneli warstwowych i płyt izolacyjnych;
 • posiadający bardzo dobre parametry mechaniczne;
 • polepszone właściwości palnościowe dzięki aromatycznej budowie chemicznej;
 • jednorodna i drobna struktura  komórkową piany sztywnej PUR;

Właściwości

Nazwa chemiczna: Poliol polieterowy na bazie zasady Mannicha i aminy
Numer CAS: 68610-97-9
Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Żółtawo brązowy
Zapach: Łagodny. Charakterystyczny.
pH: Niedostępne
Gęstość: 1.06 g/cm³ [25°C]
LepkośćDynamiczna (temperatura pokojowa): 5000 do 12000 mPa·s

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć dłonie po użyciu.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz Pierwsza Pomoc na etykiecie).
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich składowisk zapobiegających skażeniu środowiska.


Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top