Rokopol RF152V

Cena netto: od 3 082,39 zł od 3 082,39 zł
Cena brutto: od 3 791,34 zł od 3 791,34 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PCC-K-0038

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Rokopol® RF152V jest propoksylowaną zasadą Mannicha, reaktywnym wysokofunkcyjnym polieterowym poliolem aromatycznym do produkcji pianki poliuretanowej (PUR) sztywnej oraz półsztywnej w reakcji z izocyjanianem. Produkt występuje w postaci pomarańczowej do brązowej cieczy, niezawierającej antyutleniaczy. Zachowuje on wysoką lepkość ok. 7 000 mPas w 25°C przy wysokiej funkcyjności  f~4,5 i wysokiej liczbie hydroksylowej ~430mgKOH/g.

Termin realizacji do 14 dni roboczych.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Rokopol® RF152V jest produktem dedykowanym do wytwarzania systemów poliuretanowych PUR o średniej i niskiej lepkości, wysokiej zawartości uniepalniacza, i bardzo dobrych właściwościach mechanicznych piany sztywnej. Produkt jest rekomendowany w szczególności jako dodatek polieterowy do produkcji płyt warstwowych PUR metodą ciągłą. Polioliole  Mannicha wykazują bardzo dobrą mieszalność z typowymi poliolami do aplikacji piany sztywnej, tj. sorbitolowymi, cukrowymi, oraz większością polioli poliestrowych. Zapewnia to dużą swobodę w projektowaniu nowych systemów poliuretanowych piany sztywnej. Produkt znajduje szerokie zastosowanie głownie w przemyśle budowlanym.
Główne zalety aplikacyjne Rokopolu® RF152V:
 • możliwość obniżenia kataliz, szczególnie ważne przy zastosowaniu nowych fizycznych czynników spieniających, wpływających niekorzystnie na systemy katalityczne;
 • poprawione właściwości mechaniczne rdzenia piany sztywnej;
 • aromatyczna budowa chemiczna, zapewniająca polepszone właściwości palnościowe piany sztywnej;
 • jednorodna i drobna struktura  komórkową piany sztywnej PUR;
 • bardzo dobra mieszalność z hydrofobowym n-pentanem pomimo jego wyjątkowej hydrofilowej natury;
Najczęściej spotykane aplikacje PUR Rokopolu® RF152V:
 • izolacje przewodów, kabli, rurociągów;
 • natryskowe izolacje termiczne oraz akustyczne;
 • panele warstwowe, płyty izolacyjne;
 • pianki zalewowe i natryskowe;
 • systemy do produkcji płyt warstwowych metoda ciągłą;
 • systemy do produkcji piany natryskowej (SPF);
Produkty wytwarzane na bazie Rokopolu® RF152V charakteryzują się doskonałą jakością. Dzięki dopracowanemu procesowi produkcji poliol ten odznacza się bardzo dobrymi parametrami nie tylko w systemach PUR.
Właściwości i zastosowania:
 • produkt dedykowany do wytwarzania systemów PUR;
 • bardzo wysoka jakość finalnego produktu dzięki właściwościom fizykochemicznym poliolu;
 • stosowany w pianach zamknięto-komórkowych służących do izolacji;
 • używany w systemach pian natryskowych SPF, pianach zalewowych i sztywnych;
 • rekomendowany jako komponent do produkcji paneli warstwowych i płyt izolacyjnych;
 • posiadający bardzo dobre parametry mechaniczne;
 • polepszone właściwości palnościowe dzięki aromatycznej budowie chemicznej;
 • jednorodna i drobna struktura  komórkową piany sztywnej PUR;

Właściwości

Nazwa chemiczna: Poliol polieterowy na bazie zasady Mannicha i aminy
Numer CAS: 68610-97-9
Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Pomarańczowy. Brązowy
Zapach: Łagodny. Charakterystyczny.
pH: Niedostępne
Gęstość: 1.08 g/cm³ [25°C]
LepkośćDynamiczna (temperatura pokojowa): 5000 do 10000 mPa·s

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć dłonie po użyciu.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P321 Zastosować określone leczenie (patrz Pierwsza Pomoc na etykiecie).
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich składowisk zapobiegających skażeniuśrodowiska.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top