Roksol AZR Emulgator beczka 120 Kg

Cena netto: 5 100,00 zł (42,50 zł / 1 kg)
Cena brutto: 6 273,00 zł (52,28 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: PE-01642

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  120 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Roksol AZR to specjalistyczny preparat o bardzo dobrych właściwościach zmiękczających i antyelektrostatycznych, będący mieszaniną kationowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Produkowany jest w postaci oleistej cieczy o barwie od jasno do ciemnobrązowej. Już niewielka ilość tego produktu w roztworze wodnym lub rozpuszczalnikach wpływa na zmiękczenie obrabianych surowców i wyrobów włókienniczych oraz zmniejsza oporność elektryczną. Odpowiedni dobór składników Roksolu AZR sprawia, że wykazuje on również właściwości emulgujące, przez co wspomaga proces prania i detaszowania. Dlatego produkt ten dedykowany jest również do specjalistycznych kompozycji piorących.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Roksol AZR Emulgator beczka 120 Kg

Zastosowanie

Roksol AZR bardzo dobrze rozpuszcza się w tri- i tetrachloroetylenie, w benzenie i tertachlorku węgla. Z łatwością miesza się z wodą, alkoholem etylowym, gliceryną oraz acetonem. Jego roztwory wodne pienią się nieznacznie, a z rozpuszczalnikami organicznymi piana nie powstaje. Ponadto Roksol AZR wyróżnia się dużymi zdolnościami penetrowania barwnika z kąpieli. Dodatkowo jego duże powinowactwo do włókien powodują, że w jednym etapie uzyskuje się bardzo dobre efekty prania, zmiękczania i usuwania ładunków elektrycznych.

Roksol AZR nie powoduje zaplamień, nie zabrudza białego tła, nie zmienia odcieni wybarwień lecz ożywia je. Dzieje się tak niezależnie od kąpieli, z której jest nanoszony (rozpuszczalniki organiczne, woda). Roksol AZR jest rekomendowany przede wszystkim do nanoszenia z rozpuszczalników na włókna syntetyczne, naturalne i sztuczne, tak w przemyśle włókienniczym, jak również w pralniach odzieży. Nanoszenie Roksolu AZR może odbywać s

Właściwości

Zalety produktu:

 • bardzo dobrze rozpuszcza się w trój- i czterochloroetylenie, w benzenie i czterochlorku węgla,
 • miesza się z wodą, alkoholem etylowym, gliceryną oraz acetonem,
 • roztwory wodne pienią się nieznacznie, a z rozpuszczalnikami organicznymi - nie ulegają pienieniu,
 • posiada bardzo dobre właściwości zmiękczające i antyelektrostatyczne,
 • wykazuje właściwości emulgujące, przez co wspomaga proces prania i detaszowania,
 • wyróżnia się dużymi zdolnościami penetrowania z kąpieli,
 • stosując Roksol AZR w jednej operacji uzyskuje się bardzo dobre efekty prania, zmiękczania i usuwania ładunków elektrycznych,
 • nie powoduje zaplamień, nie zabrudza białego tła, nie zmienia odcieni wybarwień, lecz ożywia je,
 • nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów przy rozpuszczaniu, tak w wodzie, jak i w powszechnie stosowanych do prania rozpuszczalnikach organicznych.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top