Rozpuszczalnik bazowy THINNER PLUS

Cena netto: od 1 709,08 zł od 1 709,08 zł
Cena brutto: od 2 102,17 zł od 2 102,17 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: SEN-K-009

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Rozpuszczalnik bazowy THINNER PLUS to wyrób wysokiej jakości, nie zawiera wody, nie żółknie, nie powoduje przebarwień wyrobu rozcieńczanego. Stosowany w przemyśle jako rozpuszczalnik, surowiec do produkcji innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów, znajduje też inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy.

Produkt niebezpieczny
Rozpuszczalnik bazowy THINNER PLUS

Zastosowanie

Produkt odpowiedni do rozcieńczania farb pastelowych dwuskładnikowych lakierów akrylowych, podkładów akrylowych i nieprzezroczystych baz do farb metalicznych. Może służyć jako baza zarówno do rozpuszczalników uniwersalny, jak i rozpuszczalników wyższej klasy. Znajduje zastosowanie przy czyszczeniu pędzli, pistoletów lakierniczych i innych narzędzi zabrudzonych po malowaniu/lakierowaniu.
Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbie, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

Właściwości:

Nazwa Handlowa: ROZPUSZCZALNIK BAZOWY

Skład:

1. Octan n-butylu. Zawartość 25-30 %
• CAS:123-86-4
• WE: 204-658-1
• REACH: 01-2119485493-29

2. Octan metylu. Zawartość 15-20 %
• CAS: 79-20-9
• WE: 201-185-2

3. Ksylen (mieszanina izomerów). Zawartość 40-50 %.
• CAS: 1330-20-7
• WE: 215-535-7

4. Etylobenzen. Zawartość 4-8%
• CAS: 100-41-4
• WE: 202-849-4

Stan skupienia: Ciecz
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Wartość pH: Nie nadający się do zastosowania.
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 56-144°C
Temperatura zapłonu: < 23 °C
Temperatura samozapłonu: 45 0 °C
Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/ mieszanek powietrza grożących wybuchem.
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
- Dolna: 2,1 Vol
- Górna: 10,9 Vol
Ciśnienie pary: Nieokreślone.
Gęstość w 20°C: 0,860 0,880 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny.
Lepkość:
- Dynamiczna: Nieokreślone.
- Kinetyczna: Nieokreślone.
Zawartość rozpuszczalników: rozpuszczalniki organiczne: 100 %
Inne informacje: Brak dostępnych dalszych istotnych danych

Opakowania:

0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie
1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie
5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie
10 l kanister UN; 42 szt. na palecie
20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie
30 l Kanister UN; 10 -16 szt. na palecie
200 l /160 kg Beczka
1000 l /800 kg DPPL
Autocysterna min. 4 000 kg

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1263

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwi e wdychania.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top