Rozpuszczalnik Benzynowy

Cena netto: od 1 334,20 zł od 1 334,20 zł (1,33 zł / 1 kg)
Cena brutto: od 1 641,07 zł od 1 641,07 zł (1,64 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: SEN-K-004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Rozpuszczalnik benzynowy to bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Stosowany jako rozpuszczalnik bazowy oraz surowiec do innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów.

"UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania."

Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Wysokiej jakości produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed klejeniem bądź malowaniem, może służyć do rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, odtłuszcza powierzchnie przed lakierowaniem, przeznaczony jest też do czyszczenia narzędzi i uporczywych zabrudzeń.
Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbie, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

Właściwości:

Nazwa Handlowa: ROZPUSZCZALNIK BENZYNOWY

Skład:

1. Metanol. Zawartość 0-10 %
• CAS: 67-56-1
• WE: 200-659-6
• REACH: 01-2119433307-44

2. Izopropanol. Zawartość 5-10%
• CAS: 67-63-0
• WE: 200-661-7
• REACH: 01-2119457558-25

3. Aceton. Zawartość 0-5 %
• CAS: 67-64-1
• WE: 200-662-2

4. Metyloetyloketon. Zawartość 0-2 %
• CAS: 78-93-3
• WE:201-159-0

5. Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) frakcja C 56. Zawartość 75-85%
• CAS: 64742-49-0
• WE: 265-151-9
• REACH: 01-2119475133-43

6. n-Heksan. Zawartość 0-5%
• CAS: 110-54-3
• RE: 203-777-6

7. Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory alifatyczne średnie. Zawartość 0-5 %
• CAS: 64742-88-7
• WE: 265-150-3
• REACH: 01-2119537181-47

8. n-Heptan. Zawarość 0-5 %.
• CAS: 142-82-5
• WE: 205-563-8

Stan skupienia: Ciecz
Stan skupienia: Ciecz
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Wartość pH: Nie dotyczy
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.
Punktwrzenia/ Zakr es wrzenia: benzyna lekka obrabiana wodorem > 35 90 °C
Temperatura zapłonu: ok 7 °C
Temperatura samozapłonu: 310 °C
Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/ mieszanek powietrza grożących wybuchem.
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
- Dolna: 1,2 Vol
-Górna: 7,2 Vol
Ciśnienie pary: Nieokreślone.
Gęstość w 20°C: 0,690 0,710 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny.

Opakowania:

0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie
1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie
5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie
10 l kanister UN; 42 szt. na palecie
20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie
30 l Kanister UN; 10 -16 szt. na palecie
200 l /140 kg Beczka
1000 l /700 kg DPPL
Autocysterna min. 4 000 kg

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1263

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów ( o środkowy układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 •  P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć s oczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top