Rozpuszczalnik chlorokauczukowy

Cena netto: od 1 417,45 zł od 1 417,45 zł
Cena brutto: od 1 743,46 zł od 1 743,46 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: SEN-K-013

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Rozpuszczalnik chlorokauczukowy to wysokiej jakości klarowna ciecz, mieszanina rozpuszczalników organicznych. Stosowany w przemyśle jako rozpuszczalnik bazowy oraz surowiec do produkcji innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów, znajduje też inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy.

"UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania."

Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych; może być stosowany do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu; może służyć także jako zmywacz do lakierów.

Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbie, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

Właściwości:

Nazwa Handlowa: ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY

Skład:
1. Etanol. Zawartość < 3 %
• CAS: 64-17-5
• WE: 200-578-6

2. Aceton. Zawartość < 20 %
• CAS: 67-64-1
• WE: 200-662-2

3. Metyloetyloketon. Zawartość < 5 %
• CAS: 78-93-3
• WE: 201-159-0

4. Metyloizobutyloketon ( MIBK). Zawartość < 2 %
• CAS: 108-10-1
• WE: 203-550-1

5. Octan etylu. Zawartość < 5 %
• CAS:141-78-6
• WE: 205-500-4

6. Octan izopropylu. Zawartość < 5%
• CAS:108-21-4
• WE: 203-561-1

7. Octan n-butylu. Zawartość < 20 %
• CAS:123-86-4
• WE: 204-658-1

8. Toluen. Zawartość < 40 %
• CAS: 108-88-3
• WE: 203-625-9

9. Ksylen (mieszanina izomerów). Zawartość < 30 %.
• CAS: 1330-20-7
• WE: 215-535-7

10. Etylobenzen. Zawartość < 5 %
• CAS: 100-41-4
• WE: 202-849-4

Stan skupienia: Ciecz
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Wartość pH: Nie nadający się do zastosowania.
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 56 - 140°C
Temperatura zapłonu: < 23°C
Temperatura samozapłonu: 520 °C
Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/mieszanek powietrza grożących wybuchem.
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
- Dolna: 2,1 Vol %
- Górna: 10,9 Vol %
Ciśnienie pary: Nieokreślone.
Gęstość w 20°C: 0,850 – 0,870 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny.
Lepkość:
- Dynamiczna: Nieokreślone.
- Kinetyczna: Nieokreślone.
Zawartość rozpuszczalników: rozpuszczalniki organiczne: 100 %
Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

Opakowania:
0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie
1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie
5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie
10 l kanister UN; 42 szt. na palecie
20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie
30 l Kanister UN; 10 -16 szt. na palecie
200 l /170 kg Beczka
1000 l /860 kg DPPL
Autocysterna min. 4 000 kg

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1263

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów ( ośrodkowy układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą inhalacyjną.
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H302+H312+H332 Działa szkodliwie po połknięciu/ w kontakcie ze skórą/ w następstwie wdychania.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top