Rozpuszczalnik nitro

Cena netto: od 1 366,73 zł od 1 366,73 zł (8,04 zł / 1 kg)
Cena brutto: od 1 681,08 zł od 1 681,08 zł (9,89 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: SEN-K-002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  170 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Rozpuszczalnik Nitro to wysokiej jakości produkt,  bezbarwna i klarowna mieszanina wolno schnących rozpuszczalników organicznych. Znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik, surowiec do innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów.

"UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania."

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie


Umożliwia rozcieńczanie wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów, klejów. Poprawia rozlewność lakierów i farb. Nie powoduje zmiany barwy wyrobów gotowych, odpowiedni do mieszania z większością wyrobów lakierniczych. Znajduje zastosowanie przy odtłuszczaniu powierzchni przed malowaniem oraz czyszczeniu pędzli, pistoletów lakierniczych i innych narzędzi zabrudzonych po malowaniu/lakierowaniu oraz inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy.
Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbie, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.
Magazynowanie:
Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.
Właściwości:
Nazwa Handlowa: Rozpuszczalnik Nitro regenerowany
Skład:
1. Etanol. Zawartość 0,5-10 %
• CAS: 64-17-5
• WE: 200-578-6

2. Metanol. Zawartość 0-3 %
• CAS: 67-56-1
• WE: 200-659-6

3. 2-Propanol (IPA). Zawartość 0,1-10 %
• CAS: 67-63-0
• WE: 200-661-7

4. Butanol. Zawartość 0-4 %
• CAS: 71-36-3
• WE: 200-751-6

5. Aceton. Zawartość 20-40 %
• CAS: 67-64-1
• WE:200-662-2

6. Metyloetyloketon. Zawartość 0,5-20 %
• CAS: 78-93-3
• WE: 201-159-0

7. Octan etylu. Zawartość 5-15 %
• CAS:141-78-6
• WE: 205-500-4

8. Octan propylu. Zawartość 5-15 %
• CAS: 109-60-4
• WE: 203-686-1

9. Toluen. Zawartość 20-60 %
• CAS: 108-88-3
• WE: 203-625-9

10. Etylobenzen. Zawartość 0-7 %
• CAS: 100-41-4
• WE: 202-849-4

11. n-Heksan. Zawartość 10-20 %
• CAS: 110-54-3
• WE: 203-777-6

12. Cykloheksan. Zawartość 0-5 %
• CAS: 110-82-7
• WE: 203-806-2

13. n-Heptan. Zawartość 5-10 %
• CAS: 142-82-5
• WE: 205-563-8

Stan skupienia: Ciecz
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Wartość pH: Brak danych
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 55 - 150°C
Temperatura zapłonu: < 23°C
Temperatura samozapłonu: 400 °C
Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/mieszanek powietrza grożących wybuchem.
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
- Dolna: 1,27 Vol %
- Górna: 7,0 Vol %
Ciśnienie pary: Nieokreślone.
Gęstość w 20°C: 0,830 – 0,850 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny.
Lepkość:
- Dynamiczna: Nieokreślone.
- Kinetyczna: Nieokreślone.
Zawartość rozpuszczalników: rozpuszczalniki organiczne: 100 %
Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

Opakowania:
0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie
1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie
5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie
10 l kanister UN; 42 szt. na palecie
20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie
30 l Kanister UN; 10-16 szt. na palecie
200 l /170 kg Beczka
1000 l /860 kg DPPL
Autocysterna min. 4 000 kg

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1263

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki
 • H371 Może powodować uszkodzenie narządów (oczy,nerki, wątroba) drogą pokarmową/inhalacyjną.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów (wątroba/płuca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą inhalacyjną.
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top