Rozpuszczalnik uniwersalny wysokiej czystości

Cena netto: od 599,00 zł od 599,00 zł
Cena brutto: od 736,77 zł od 736,77 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: SEN-K-016

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Rozpuszczalnik uniwersalny wysokiej czystości to bezbarwna i klarowna mieszanina wolno schnących rozpuszczalników organicznych. Znajdujący zastosowanie przemysłowe jako rozpuszczalnik bazowy, surowiec do innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów. Charakteryzuje się niższą gęstością w stosunku do standardowego rozpuszczalnika uniwersalnego w związku z tym szybciej odparowuje, ma wyższą czystość przez co jest predystynowany jako baza do produkcji innych formulacji rozpuszczalnikowych.

"UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania."

Produkt niebezpieczny
Rozpuszczalnik uniwersalny wysokiej czystości

Zastosowanie

Umożliwia rozcieńczanie wyrobów ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, lakierów, klejów. Poprawia rozlewność lakierów i farb. Nie powoduje zmiany barwy wyrobów gotowych. Znajduje zastosowanie przy czyszczeniu pędzli, pistoletów lakierniczych i innych narzędzi zabrudzonych po malowaniu/lakierowaniu oraz inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy.
Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbie, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.

Magazynowanie:

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

Właściwości:

Nazwa Handlowa: Rozpuszczalnik Uniwersalny PLUS
Skład znamionowy:
1. Etanol. Zawartość 0-10%
• CAS: 64-17-5
• WE: 200-578-6

2. Metanol. Zawartość 0-15 %
• CAS: 67-56-1
• WE: 200-659-6
• REACH: 01-2119433307-44

3. 2-Propanol (IPA) Zawartość 0-15%
• CAS: 67-63-0
• WE: 200-661-7

4. Butanol. Zawartość 0-2 %.
• CAS: 71-36-3
• WE: 200-751-6

5. Aceton. Zawartość 5-20 %
• CAS: 67-64-1
• WE: 200-662-2

6. Metyloetyloketon. Zawartość 0-5 %
• CAS: 78-93-3
• WE:201-159-0

7. Chlorek metylenu. Zawartość 0-3 %
• CAS: 75-09-2
• WE: 200-838-9

8. MTBE ( etermetylowo-tertbutylowy). Zawartość 0-10 %
• CAS: 1634-04-4
• WE: 216-653-1

9. Octan etylu. Zawartość 5-25%
• CAS:141-78-6
• WE: 205-500-4

10. Octan propylu. Zawartość 0-15 %
• CAS:109-60-4
• WE: 203-686-1

11. Toluen. Zawartość 10-45%.
• CAS: 108-88-3
• WE: 203-625-9

12. Ksylen (mieszanina izomerów). Zawartość 5-10 %.
• CAS: 1330-20-7
• WE: 215-535-7

13. n-Heksan. Zawartość 10-30%
• CAS: 110-54-3
• RE: 203-777-6

14 Cykloheksan. Zawartość 0-5%.
• CAS: 110-82-7
• WE: 203-806-2

15. n-Heptan. Zawartość 0-10 %.
• CAS: 142-82-5
• WE: 205-563-8

Skład dostępnej partii:

1. Alkohole 12-15 %
W tym: Metanol 11%; Etanol 2%
2. Estry 28-31 %
W tym Octan Etylu 26%
3. Ketony 8-11 %
W tym Aceton 10%
4. Węglowodory alifatyczne C5-C8 19-21 %
W tym : Heksan 15%; Cykloheksan 3 %
5. Węglowodory aromatyczne C6-C8 20-23 %
W tym Toluen 21 %
6. Węglowodory >C9 1-2 %
7. Woda 1,25 %

Stan skupienia: Ciecz
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Wartość pH: Nie nadający się do zastosowania.
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 56 - 140°C
Temperatura zapłonu: 31°C
Temperatura samozapłonu: 520 °C
Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/mieszanek powietrza grożących wybuchem.
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
- Dolna: 2,1 Vol %
- Górna: 10,9 Vol %
Ciśnienie pary: Nieokreślone.
Gęstość w 20°C: 0,820 – 0,840 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny.
Lepkość:
- Dynamiczna: Nieokreślone.
- Kinetyczna: Nieokreślone.
Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne: 100 %
Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

Opakowania:

0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie
1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie
5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie
10 l kanister UN; 42 szt. na palecie
20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie
30 l Kanister UN; 10 -16 szt. na palecie
200 l /170 kg Beczka
1000 l /840 kg DPPL
Autocysterna min. 4 000 kg

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1263

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu
 • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
 • H371 Może powodować uszkodzenie narządów (oczy,nerki, wątroba) drogą pokarmową/inhalacyjną.
 • H373 Może powodować uszkodzenie narządów (wątroba/płuca) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą inhalacyjną.
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
 • P273 Unikać uwalniania do środowiska.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top