Siarczan glinu 17 %

Cena netto: od 89,00 zł od 89,00 zł
Cena brutto: od 109,47 zł od 109,47 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: AN-K-0004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Siarczan glinu zaw. Al2O3 17 %  25 kg - to nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i glinu. Siarczan glinu w formie granulatu jest świetnym koagulantem, dzięki czemu wykorzystywany jest przez rozmaite instytucje w celu udoskonalenia funkcjonalności gospodarki wodno-ściekowej. Znajduje zastosowanie również w innych gałęziach gospodarki, w przemyśle garbarskim, papierniczym i chemicznym.

Zastosowanie

Siarczan glinu jest ciałem stałym o białej barwie. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, nie rozpuszcza się w etanolu. Otrzymuje się go w wyniku reakcji kwasu siarkowego z wodorotlenkiem glinu. Siarczan glinu jest produktem, który ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Zastosowanie siarczanu glinu w przemyśle:

 • do pozyskania preparatu, który służy do koagulacji zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie basenowej, dzięki czemu woda jest łatwiejsza w filtracji,
 • do likwidacji nieprzyjemnego odoru ze studzienek i przewodów kanalizacyjnych,
 • jako flokulant do usuwania zawiesin koloidalnych w cieczach poprawiających sedymentacje zawiesiny,
 • jako dodatek do produkcji łagodnych środków dezynfekcyjnych i produktów piorących,
 • jako dodatek do zaprawy farbiarskiej,
 • do produkcji wyrobów papierniczych i tektury,
 • w reakcjach chemicznych do uzyskiwania innych, pochodnych związków glinu,
 • w przemyśle garbarskim do garbowania skóry,
 • jako substancja powodująca ograniczenie korozji instalacji,
 • jako środek ochraniający zbiornik wodny przed eutrofizacją, 
 • stosowany jest jako jeden z regulatorów kwasowości pH gleby.

Czas realizacji zamówienia: 3-5 dni roboczych.

Właściwości

 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: biały
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: > 3,5 (5g/100ml; 20°C)
 • Temperatura topnienia: 110 °C
 • Temperatura wrzenia: brak danych
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: nie dotyczy
 • Gęstość względna: 1,50-1,70 g/cm3
 • Gęstość nasypowa: 700-850 kg/m3
 • Rozpuszczalność w wodzie: preparat rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P261 Unikać wdychania pyłu. 
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top