Siarczek sodu płatki

Cena netto: od 142,28 zł od 142,28 zł
Cena brutto: od 175,00 zł od 175,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: SS-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Siarczek sodu płatki, Na2S•xH2O to jeden z surowców chemicznych, który znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jak: przemysł chemiczny, włókienniczy, papierniczy, skórzany. Może być również używany w oczyszczalniach ścieków. Substancja niebezpieczna, należy zachować środki ostrożności. 

* substancja podwójnego zastosowania wymagane oświadczenie importera i końcowego użytkownika

Czas realizacji zamówienia: 3 dni robocze. 
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Siarczek sodu w postaci płatków, to surowiec chemiczny o szerokim spektrum zastosowań. Może być używany w przemyśle chemicznym, oczyszczalniach ścieków, uzdatnianiu wody, przemyśle włókienniczym papierniczym czy skórzanym. Surowiec bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Właściwości

Właściwości:
 • zawartość Na2S min. 60%
 • postać: płatki
 • wzór chemiczny: Na2S•xH2O
 • nr CAS: 1313-82-2
 • numer WE: 215-211-5
 • substancja niebezpieczna

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1849

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Pliki do pobrania

pdf
(Rozmiar: 66.6 KB)
Oświadczenie produkty dual-use end-user EN
docx
(Rozmiar: 15.5 KB)
Oświadczenie produkty dual-use end-user PL
pdf
(Rozmiar: 52.8 KB)
oświadczenie produkty dual-use importer EN
pdf
(Rozmiar: 51.1 KB)
Oświadczenie produkty dual-use importer PL

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top