Siarczek sodu uwodniony płatki

Cena netto: od 220,00 zł od 220,00 zł
Cena brutto: od 270,60 zł od 270,60 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: SS-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Siarczek sodu płatki, Na2S•xH2O to jeden z surowców chemicznych, który znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jak: przemysł chemiczny, włókienniczy, papierniczy, skórzany. Może być również używany w oczyszczalniach ścieków. Substancja niebezpieczna, należy zachować środki ostrożności. 

Czas realizacji zamówienia: 3 dni robocze. 

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Siarczek sodu w postaci płatków, to surowiec chemiczny o szerokim spektrum zastosowań. Może być używany w przemyśle chemicznym, oczyszczalniach ścieków, uzdatnianiu wody, przemyśle włókienniczym papierniczym czy skórzanym. Surowiec bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Właściwości

Właściwości:
 • zawartość Na2S min. 60%
 • postać: płatki
 • wzór chemiczny: Na2S•xH2O
 • nr CAS: 27610-45-3
 • numer WE: 215-211-5
 • substancja niebezpieczna

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1849

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top