Soda Kaustyczna granulki 300 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 2 500,00 zł (8,33 zł / 1 kg)
Cena brutto: 3 075,00 zł (10,25 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 3 szt.

Kod produktu: KC-00041

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  300 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  14
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Soda kaustyczna dostępna w postaci granulek
 • Silne właściwości myjące i odtłuszczające
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody
 • Produkcja farb, barwników
 • Zastosowanie w produkcji papieru
 • Produkcja środków czystości i kosmetyków
 • Produkcja tworzyw sztucznych

Oferta wyłącznie dla firm.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

 

 

 

 

Wodorotlenek sodu w postaci granulek, soda kaustyczna w granulacie to surowiec chemiczny o właściwościach myjących, dezynfekujących, odtłuszczających, uzdatniających, żrących i silnie higroskopijnych. Surowiec w postaci granulek stosowany jest do wyrobu mydła, szkła wodnego, produkcji celulozy oraz barwników i detergentów. Znajduje zastosowanie w udrażnianiu instalacji wodnych, sanitarnych, czyszczeniu silników i dezynfekcji. Wykorzystywany w przemyśle włókienniczym oraz do regeneracji kauczuku. W przemyśle farmaceutycznym służy między innymi do wyrobu kwasu salicylowego i polopiryny. Surowiec bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, tworzy silnie żrący ług sodowy.

Właściwości

Zawartość NaOH

min. 99,5 %

CAS

1310-73-2

Wygląd 

białe granulki

Zawartość żelaza Fe2O3

max. 0,002 %

Zawartość NaCl

max. 0,002 %

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top