Soda kaustyczna jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.); paleta 1000 kg

Cena netto: 13 500,01 zł (13,50 zł / 1 kg)
Cena brutto: 16 605,01 zł (16,61 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: KC-00058

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 40 worków 25 kg
 • pH:
  0
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
  Biały
 • Zapach:

O produkcie

 • Soda kaustyczna jakości farmaceutycznej wysokiej czystości
 • Zawartość NaOH min. 98 %
 • Produkcja polopiryny, kwasu salicylowego, sulfonamidów, antyseptyków
 • Produkcja leków i maści
 • Spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej
 • Doskonały regulator pH 

Oferta wyłącznie dla firm.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Soda kaustyczna jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.); paleta 1000 kg

Zastosowanie

Wodorotlenek sodu jakości farmaceutycznej, deklarowanej przez producenta. Niezbędny półprodukt w produkcji szerokiej gamy wyrobów farmaceutycznych. Przede wszystkim wykorzystywany w procesie wytwarzania leków przeciwko grypie jako nośnik sodowy np. w produkcji polopiryny.

Używany przy wytwarzaniu kwasu salicylowego oraz sulfonamidów. Wodorotlenek sodu wykorzystywany jest w procesie produkcji askorbinianu sodu – będącej alternatywą dla witaminy C soli sodowej kwasu askorbinowego. Uzyskiwanego poprzez zobojętnienie kwasu askorbinowego wodorotlenkiem sodu.

Soda kaustyczna w jakości farmaceutycznej niezbędna jest również przy wytwarzaniu jodoformu. Otrzymuje się go z acetonu lub alkoholu etylowego poddanego działaniu rozpuszczonego w wodorotlenku sodu jodu w wyniku tak zwanej reakcji jodoformowej.

Wodorotlenek sodu farmaceutyczny jest stosowany jako substancja pomocnicza przy produkcji maści i kremów leczniczych do stosowania zewnętrznego. Soda kaustyczna w formie roztworu wodnego jest wykorzystywana do zobojętniania grup karboksylowych, a tym samym do usieciowienia przestrzennego substancji żelujących np. kwasów poliakrylowych w żelach terapeutycznych. Podnosi to dostępność farmaceutyczną składników aktywnych w preparatach hydrożelowych.

Uwaga! Wodorotlenek sodu jest substancją niebezpieczną. Nawet w formie stałej może działać drażniąco na skórę oczy i drogi oddechowe. Używając sody kaustycznej lub jej roztworów wodnych stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej.

Właściwości

Soda Kaustyczna PF spełnia wymagania zdefiniowane przez Europejską Farmakopeę (wersja 9.0) zdefiniowane w Monografii dla Sodium Hydroxide

Zawartość NaOH

97-100 %

CAS

1310-73-2

Wygląd 

białe płatki

Zawartość żelaza Fe2O3

max. 10 mg/kg

Zawartość NaCl

max. 200 mg/kg

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali,

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top