Solvaren Foam HD kanister 21 kg - preparat myjąco-emulgujący

Cena netto: 174,80 zł (8,32 zł / 1 kg)
Cena brutto: 215,00 zł (10,24 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 20 szt.

Kod produktu: ROF-00041

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  21 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
  Lekko zasadowy
 • Kolor:
  Żółty
 • Zapach:

O produkcie

SOLVAREN FOAM HD posiada właściwości rozpuszczające i emulgujące tłuszcze, ten lekkoalkaliczny płyn jest wysoce skuteczny w usuwaniu najtrudniejszych zanieczyszczeń. Dedykowany do mycia pianowego oraz mycia ręcznego, idealnie działa na zaschnięte zanieczyszczenia tłuszczowe oraz tłuszcze stałe, poprzez tworzenie zwartej piany przylegającej do zanieczyszczeń, która jest również łatwospłukiwalna.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Solvaren Foam HD kanister 21 kg - preparat myjąco-emulgujący

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej, dedykowany jest do usuwania zwartych i zaschniętych zanieczyszczeń tłuszczowych. Może być stosowany na wszystkich systemach i urządzeniach do mycia pianowego. Dodatkowo SOLVAREN FOAM HD jest bardzo ekonomiczny w użyciu, a jego formuła oparta jest o delikatne detergenty, więc może być stosowany na materiałach podatnych na korozję.
Właściwości:
 • Rozpuszcza i emulguje tłuszcze
 • Łatwo penetruje zwarte, zastygłe zanieczyszczenia organiczne
 • Ekonomiczny w użyciu - spienia się pozostawiając wyraźną, zwartą i łatwo spłukującą się pianęMierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
 • Zawiera wzbogacone komponenty przeciwkorozyjne i kompleksujące

Skład: substancje powierzchniowo-czynne, wodorotlenek sodu, substancje kompleksujące.

Właściwości

Barwa

żółta

pH

około 13

Gęstość

1.1 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1760
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.P303+361+353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi
przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top