Środek adhezyjny EXOemul OM2

Cena netto: od 245,80 zł od 245,80 zł
Cena brutto: od 302,33 zł od 302,33 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0023

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • dobra rozpuszczalność w olejach mineralnych,
 • właściwości stabilizujące,
 • umożliwia rozproszenie fazy olejowej w fazie wodnej,
 • zmniejsza napięcie międzyfazowe,
 • zapobiega koalescencji lub flokulacji, powodując elektrostatyczną i sterczyną stabilizację,
 • łatwo ulega biodegradacji,
 • nie zawiera nonylofenolu,
 • poprawia kompatybilność innych składników w fazie wodnej.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Środek adhezyjny EXOemul OM2 umożliwia rozproszenie fazy olejowej w fazie wodnej, powodując zmniejszenie napięcia międzyfazowego. Dodatkowo pomaga w osiągnięciu dyspersji fazy olejowej po dodaniu wody. Użycie tego emulgatora zapobiega koalescencji oraz flokulacji, powodując elektrostatyczną i steryczną stabilizację. Ponadto produkt poprawia kompatybilność innych składników w fazie wodnej.

Środek adhezyjny EXOemul OM2 jest również emulgatorem dedykowanym do wytwarzania produktów antyadhezyjnych przy rozformowywaniu betonu. Środek tworzy szczególnie stabilne emulsje z olejami parafinowymi, dzięki czemu receptura nie ulega rozwarstwianiu wraz z upływem czasu. 

Zastosowanie Środka adhezyjnego EXOemul OM2:

 • środki ochrony roślin,
 • środki adhezyjne do betonu.

Właściwości

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy. Zalecane: dokładnie dopasowane okulary ochronne.
P273  Unikać uwolnienia do środowiska.
P391  Zebrać wyciek.
P310  Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305 + P351 + P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie dotyczy.
P501  Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,
narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top