Środek antyelektrostatyczny ROKAmin SRK8

Cena netto: od 566,98 zł od 566,98 zł
Cena brutto: od 697,39 zł od 697,39 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0073

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • bardzo dobre właściwości antyelektrostatyczne,
 • zdolność do zmiękczania włókien i tkanin,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie na gorąco,
 • dobra rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych,
 • produkt kompatybilny w formulacjach z niejonowymi i amfoterycznymi związkami aktywnymi powierzchniowo,
 • wysoka efektywność działania.
Produkt tylko dla firm
Środek antyelektrostatyczny ROKAmin SRK8

Zastosowanie

ROKAmin SRK8 to kationowy związek czynny powierzchniowo, należący do grupy alkoksylowanych amin tłuszczowych. Chemicznie produkt stanowi kwaternizowaną i oksyetylenowaną aminą tłuszczową.

ROKAmin SRK8 jest substancją o dobrej rozpuszczalności w wodzie na gorąco. Rozpuszcza się również w organicznych rozpuszczalnikach, do których należą na przykład substancje takie jak: benzen, czterochlorek węgla czy trójchloroetylen.

Wyrób handlowy ma postać lepkiej i klarownej cieczy. Jego barwa według skali jodowej przybiera maksymalną wartość 190.

Bardzo pożądaną cechą ROKAminu SRK8 są właściwości antyelektrostatyczne. Wykazuje również bardzo dobre zdolności zmiękczające. Dzięki tym zaletom produkt świetnie sprawdza się w przemyśle włókienniczym jako komponent preparatów wykończalniczych.

ROKAminu SRK8 jest produktem stosowanym w formulacjach z niejonowymi i amfoterycznymi związkami powierzchniowo czynnymi. Produkt znajduje także zastosowanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych (polimerów).

Właściwości

Zalety produktu:

 • bardzo dobre właściwości antyelektrostatyczne,
 • zdolność do zmiękczania włókien i tkanin,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie na gorąco,
 • dobra rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych,
 • produkt kompatybilny w formulacjach z niejonowymi i amfoterycznymi związkami aktywnymi powierzchniowo,
 • wysoka efektywność działania.

Zastosowanie:

 • włókiennictwo i tekstylia,
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z
mydłem.
P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub
specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top