Środek niskopienny ROKAfenol N6P4

Cena netto: od 248,26 zł od 248,26 zł
Cena brutto: od 305,36 zł od 305,36 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0052

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy środek czynny powierzchniowo - eter nonylofenylowy kopolimeru tlenku etylenu oraz tlenku propylenu,
 • środek niskopienny,
 • występuje w postaci oleistej cieczy,
 • tworzy mętne roztwory po podgrzaniu,
 • bardzo dobre właściwości zwilżające, myjące, czyszczące, dyspergujące i emulgujące,
 • może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami po­mocniczymi oraz razem ze środkami anionowymi i katio­nowymi.
Produkt tylko dla firm
Środek niskopienny ROKAfenol N6P4

Zastosowanie

Środek niskopienny ROKAfenol N6P4 należy do grupy surfaktantów niejonowych. Stanowi nonylofenylowy kopolimeru tlenku etylenu oraz tlenku propylenu. Produkt handlowy występuje w formie cieczy o oleistym charakterze.

 

ROKAfenol N6P4 wykazuje dobrą rozpuszczalność w wodzie, ale tylko w temperaturze poniżej 17°C, ponieważ po podgrzaniu mętnieje. Powodem tego jest niski punkt zmętnienia wynoszący 17-20°C w roztworze wodnym. Natomiast punkt zmętnienia wyrobu dla roztworu butylodiglikol/woda znajduje się w zakresie 36-42°C. Temperatura krzepnięcia oscyluje w okolicy 0°C, a zawartość substancji aktywnej wynosi około 100%. 

Środek niskopienny ROKAfenol N6P4 stosuje się jako komponent środków myjących, czyszczących i piorących. Wykazuje doskonałe właściwości  emulgujące i dyspergujące. Jego cechą charakterystyczną jest niska pianotwórczość. W niektórych formulacjach stosowany jest jako środek antypieniący.

ROKAfenol N6P4 wykazuje emulgowalność w wodnych i niewodnych systemach za­wierających inne środki powierzchniowo czynne, oleje mineralne, roślinne i rozpuszczalniki organiczne. Jest związkiem powierzchniowo aktywnym, który zachowuje zdolności piorące w zimnej i twardej wodzie. ROKAfenol N6P4 może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami po­mocniczymi oraz razem ze środkami anionowymi i katio­nowymi.

Właściwości

Zalety Środeka niskopiennego ROKAfenol N6P4:

 • produkt niskopienny,
 • wykazuje właściwości detergencyjne w zimnej i twardej wodzie,
 • posiada niski punkt zmętnienia,
 • kompatybilny z innymi surfaktantami niejonowymi oraz anionowymi i kationowymi.

Zastosowanie:

 • czyszczenie przemysłowe w obiegu zamkniętym,
 • przemysł włókienniczy,
 • garbarstwo,
 • obróbka metali.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264  Umyć dokładnie ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P337+P313  W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501  Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top