Środek pianotwórczy Roteor M PREMIUM 3% 200 kg beczka

Cena netto: 1 120,33 zł 1 056,10 zł (5,28 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 378,00 zł 1 299,00 zł (6,50 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 6%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 100 szt.

Kod produktu: RM-0002

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  Beczka metalowa
 • Zawartość:
  200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

brak

Środek pianotwórczy Roteor M PREMIUM 3% 200 kg beczka – innowacyjna formuła stworzona, aby w skuteczny i szybki sposób ugasić nawet największy pożar. Nasz produkt to pianotwórczy środek gaśniczy, z którego wytwarza się mechanicznie piany gaśnicze o wszystkich stopniach spieniania (piany ciężkie, piany średnie, piany lekkie). Produkt stosowany jest przez jednostki straży pożarnej, służby leśne, zakłady chemiczne, fabryki, magazyny, lotniska czy rafinerie. Wszędzie tam gdzie ryzyko pożaru oraz wybuchu jest bardzo wysokie.

Roteor M PREMIUM dostępny w opakowaniach

Promocja
Środek pianotwórczy Roteor M PREMIUM 3% 200 kg beczka

Zastosowanie

Roteor M PREMIUM - syntetyczny środek gaśniczy do wytwarzania trwałej piany gaśniczej lekkiej, średniej i ciężkiej, do gaszenia pożarów klasy A ( ciała stałe) i B (ciecze nie mieszające się z woda). Dzięki zastosowaniu wysokospecjalistycznych związków powierzchniowoczynnych produkt ten może być stosowany jako środek zwilżający w stężeniach 0,5 – 1%. Wykorzystywany przez jednostki straży pożarnej, zakłady chemiczne, fabryki, rafinerie, lotniska. Jest produktem uniwersalnym, stosowany we wszystkich ogólnodostępnych urządzeniach ochrony przeciwpożarowej oraz jako środek zwilżający do wszelkiego rodzaju pyłów. Z Roteoru M Premium można wytworzyć piany o wysokiej trwałości i odporności na nawrót palenia oraz wytrzymałą na wysokie temperatury.
Produkt może być mieszany z podobnymi syntetycznymi, pianotwórczymi środkami gaśniczymi bezpośrednio przed użyciem. Roteor M PREMIUM jest ekologicznym produktem łatwo biodegradowalny. W skład Roteora M Premium wchodzą wysokopienne związki powierzchniowe czynne, inhibitory korozji i substancję obniżające temperaturę krzepnięcia.

Roteor M Premium magazynowany zgodnie z zaleceniami producenta może mieć okres ważności nawet do 20 lat. Gwarantowany okres trwałości wynosi 6 lat licząc od daty produkcji. Po tym okresie może być stosowany po sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi. Środek pianotwórczy Roteor M Premium należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od -10°C do 30°C.

Właściwości

Nazwa produktu: Roteor M PREMIUM
Stan skupienia: Ciecz
Barwa: Niebieski do zielonego
Zapach: Charakterystyczny dla butanolu
pH: 6,5 - 9,5 [20 oC]
Gęstość: 1,058 g/cm3 [20 oC]
Temperatura topnienia/krzepnięcia: -15°C [± 2°C]
Właściwości pianotwórcze: (wg. PN-EN 1568-3)
Skuteczność gaśnicza: wg PN-EN 1568-3: III B dla wody wodociągowej i III C dla wody morskiej.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt