Środek zwilżający - Roksol WET

Cena netto: od 386,56 zł od 386,56 zł
Cena brutto: od 475,47 zł od 475,47 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0066

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • doskonały środek zwilżający,
 • bardzo dobre właściwości detergencyjne,
 • właściwości hydrofilowe,
 • stabilny w formulacjach kwaśnych i alkalicznych,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • środek o niskich właściwościach pianotwórczych,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
Środek zwilżający - Roksol WET

Zastosowanie

Środek zwilżający - Roksol WET to roztwór wodny mieszaniny niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych oraz antypieniacza. Produkt w temperaturze pokojowej jest klarowną, bezbarwną lub jasnożółtą  cieczą. Forma handlowa Roksolu WET zawiera około 20% substancji aktywnej. Wyrób jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz odporny na działanie kwasów i alkaliów.

Roksol WET jest przede wszystkim doskonałym środkiem zwilżającym, dzięki czemu znalazł zastosowanie w procesie merceryzacji oraz barwieniu włókien. Dodatkową zaletą produktu są jego właściwości niskopienne, dzięki którym nie generuje niepożądanej piany podczas stosowania. Ze względu na swoje dobre zdolności detergencyjne Roksol WET może być również stosowany jako środek piorący w procesach prania wstępnego oraz do druku w przemyśle włókienniczym.

Właściwości

Zastosowanie środka zwilżającego - Roksol WET:

 • środki pomocnicze przemysłu tekstylnego (merceryzacja, barwienie włókien),
 • środki do usuwania zabrudzeń w przemyśle włókienniczym.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:


P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top