Stabilizator procesowy (termiczny), Rostabil TNF, DPPL 900 kg

Cena netto: 18 360,00 zł (20,40 zł / 1 kg)
Cena brutto: 22 582,80 zł (25,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PCC-00008

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  900 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Stabilizator procesowy Rostabil TNF to specjalistyczny dodatek do tworzyw sztucznych, który zapewnia ochronę termiczną polimerów podczas procesów przetwórczych. Zapobiega procesom degradacji żywic epoksydowych oraz poliestrowych podczas sieciowania termicznego, eliminując efekt zażółcenia tworzywa. Stosowany do produkcji mieszanek typu „mixed metals” do polichlorku winylu (PVC) oraz przy produkcji farb proszkowych. Koszt opakowania bezzwrotnego wliczony w cenę.

Produkt na zamówienie czas realizacji 14 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Stabilizator procesowy (termiczny), Rostabil TNF, DPPL 900 kg

Zastosowanie

Stabilizator procesowy (stabilizator termiczny) to dodatek do tworzyw sztucznych, który oddziałuje na proces ich przetwarzania i jednocześnie wpływa na właściwości użytkowe tworzywa. Tworzywa sztuczne podczas przetwarzania mogą ulegać rozkładowi i aby zapobiec dalszej degradacji już na poziomie samego przetwarzania stosuje się stabilizatory termiczne. W odniesieniu do materiałów polimerowych, pojęcie degradacji (starzenia) używane jest do określenia zmian właściwości fizycznych spowodowanych reakcjami chemicznymi. W wyniku tych reakcji zachodzi rozerwanie łańcucha polimerowego, które powoduje zmniejszenie masy molowej związku wielkocząsteczkowego. Procesy te wpływają destrukcyjnie na samo przetwórstwo tworzyw sztucznych jak i własności użytkowe gotowych produktów (barwę, połysk, odcień). W celu zapobieżenia destrukcyjnego działania tlenu, temperatury czy ozonu stosuje się stabilizatory lub ich mieszanki, które wykazują wzajemny efekt synergistyczny. Stabilizator Rostabil TNF może być wykorzystywany jako co-stabilizator ze stabilizatorami I-rzędowymi (stearyniany cynku, baru, wapnia) podczas przetwórstwa PVC. W synergii taki pakiet dodatków zapewnia skuteczną ochronę przed degradacją tworzywa podczas procesów przetwórczych. Rekomendowany jest również do procesów termicznego przetwórstwa kauczuków syntetycznych, w szczególności SBR, gdzie stosowany jest wraz ze stabilizatorami fenolowymi. Z powodzeniem znajduje swoje zastosowanie do produkcji farb proszkowych w procesach przetwórstwa termicznego. Dzięki zastosowaniu produktu zostają ograniczone procesy starzeniowe tworzywa, a tym samym zostają zachowane jego właściwości mechaniczne oraz wizualne. Produkt należy do grupy stabilizatorów fosforynowych. Stabilizator termiczny Rostabil TNF to drugorzędowy dodatek do stabilizatorów typu I-rzędowego wykazujący wraz z nimi znakomite właściwości synergistyczne.

Rostabil TNF wykorzystywany jest w branżach takich jak:

 • CASE
 • przetwórstwo gumy (np. opony, uszczelki, paski klinowe)
 • budownictwo (np. folie i plandeki budowlane, pokrycia i membrany dachowe)
 • tworzywa sztuczne (sztywne rury PVC, produkcja kauczuku syntetycznego, SBR)
 • włókiennictwo i tekstylia (np. powlekane tkaniny techniczne)
 • transport (np. plandeki samochodowe, wykładziny samochodowe)

Właściwości

Nazwa produktu: Rostabil TNF
Nazwa chemiczna: fosforyn tris(nonylofenylowy)
Numer CAS: 26523-78-4
Numer WE: 247-759-6
Stan skupienia: Ciecz.
Barwa: Bezbarwna do żółtej
Zapach: Charakterystyczny. [Łagodny]
Gęstość: 0.965 do 0.99 g/cm3 [20°C]
pH: Nie dotyczy.
Temperatura topnienia/ krzepnięcia: 6°C 1013 hPa
Początkowa temperatura wrzenia: 303°C 1013 hPa
Lepkość: Dynamiczna (temperatura pokojowa): 300 do 700 mPa*s

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcje alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H361fd (Płodność i Płód) - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płód.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P308 + P313 W PRZYPADKU NARAŻENIA LUB STYCZNOŚCI: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top